Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych

Kierownik: 
 
Pracownicy:
 
Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł 

Główne kierunki badań:
 
Ukształtowany w poprzednich dziesięcioleciach profil badawczy dotyczy trzech głównych grup problemów: Stosunki Polski z sąsiadami w średniowieczu; Przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne na ziemiach Polski południowo-wschodniej w późnym średniowieczu; Miasta monarchii Jagiellonów w XIV-XVI wieku. W ramach tych problemów wiele uwagi poświęca się osadnictwu regionu między Wisłą a Bugiem, zwanego Lubelszczyzną, a także pograniczu polsko-ruskiemu od X do XVI wieku. Badane są także elity władzy w państwie jagiellońskim oraz elity regionalne i miejskie w tym okresie, zwłaszcza funkcjonujące tam struktury urzędnicze. Z zakresu podejmowanej problematyki pracownicy Zakładu opublikowali kilkanaście książek, zarówno autorskich, jak i części w wydawnictwach zbiorowych i monografiach miast. Problematyki tej dotyczyły także dwie rozprawy habilitacyjne (Anny Sochackiej – 1993 i Grzegorza Jawora – 2001) oraz dziewięć doktoratów. Pracownicy Zakładu corocznie biorą udział w kilkunastu konferencjach naukowych, w tym w licznych międzynarodowych. Zakład utrzymuje ścisłe robocze kontakty naukowe za środowiskami historycznymi na Ukrainie (Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Łuckiego, Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie), w Czechach (Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu).
 
Ponadto:
  1. Dzieje społeczno-gospodarcze pogranicza polsko-ruskiego w XIV-XVI w.
  2. Osadnictwo i wiejskie struktury społeczno-gospodarcze gór polskich XIV-XVI w.
  3. Społeczności wiejskie w Polsce przełomu średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych
  4. Historia gospodarcza II RP ze szczególnym uwzględnieniem Kresów wschodnich
  5. Aktywność gospodarcza ziemiaństwa polskiego na przełomie XIX i XX w.

Adres:

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20 – 031 Lublin
 
Pokoje, w których urzędują pracownicy znajdują się na Wydziale Filozofii i Socjologii, II piętro oraz na Wydziale Humanistycznym, III piętro.