ZAKŁAD HISTORII FILOZOFII NOWOŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-040 Lublin

Kontakt

Kierownik zakładu

dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw. UMCS

Adres do korespondencji


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Filozofii
Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
Tel.: 81-537-54-81
E-mail: hjakuszko@bacon.umcs.lublin.pl


 

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są na profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Historia Zakładu

 • W 1945 r. (wkrótce po utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) powstała Katedra Filozofii I (kierownik: prof. dr N. Łubnicki) i Katedra Filozofii II (kierownik: prof. dr hab. S. Harassek).
 • W 1956 r. powstał Zakład Logiki i Historii Filozofii (kierownik: prof. dr N. Łubnicki).
 • W 1973 r. na skutek podziału Zakładu Logiki i Historii Filozofii wyodrębnił się Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej (kierownik: prof. dr hab. Z. J. Czarnecki)
 • W 1989 na skutek podziału Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej wyodrębnił się Zakład Historii Filozofii Nowożytnej (kierownik: prof. dr hab. Z. J. Czarnecki)
 • Od 2004 funkcje kierownika Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej pełni dr hab. H. Jakuszko, prof. nadzw. UMCS.
 • Od 2016, w wyniku restrukturyzacji doszlo do połączenia i zmiany nazwy na Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej.

Profil Zakładu

 • historia filozofii nowożytnej i współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii niemieckiej (metafizyka, transcendentalizm, idealizm niemiecki) i filozofii brytyjskiej (nowożytny empiryzm, filozofia percepcji)
 • filozofia historii (dynamika procesów historycznych)
 • aksjologia (wartości a wolność)
 • filozofia religii (racjonalność a religijność)
 • filozofia społeczna i polityczna (liberalizm, komunitaryzm, postmodernizm, Kristeva, libertarianizm)
 • wczesna filozofia arabska (Al-Kindi, Al-Farabi, Awicenna)
 • filozofia rosyjska (Bierdiajew, Danilewski, Sołowiow)

Publikacje Monografie:

 • Z. J. Czarnecki, Religia i społeczeństwo w poglądach Platona, Warszawa 1968.
 • Z. J. Czarnecki, Filozoficzny rodowód marksistowskiej teorii religii, Warszawa 1971 (przekład węgierski: A merxista valláselmélet genezise, tł. D. Pfeifer, Budapest 1975).
 • Z. J. Czarnecki, Przyszłość i historia. Studia nad historyzmem i ideą prospekcji dziejowej w historii filozofii, Lublin 1981.
 • Z. J. Czarnecki, Wartości i historia. Studia nad refleksją filozoficzną o ludzkim świecie, Lublin 1992.
 • Z. J. Czarnecki, B. Dziemidok (red.), Homo agens. Studia nad aktywnością i podmiotowością człowieka. Lublin 1981.
 • Z. J. Czarnecki, S. Soldenhoff (red.), Człowiek i wartości moralne. Studia z dziejów polskiej niezależnej myśli moralnej, Lublin 1989.
 • Z. J. Czarnecki (red.), Czas, wartości i historia. Studia nad aksjologią czasu historycznego, Lublin 1990.
 • Z. J. Czarnecki, S. Symotiuk (red.), Historyczna dynamika wartości. Studia nad aksjologicznymi interpretacjami dziejów. Lublin 1990.
 • Z. J. Czarnecki K. Bal, J. Gajda (red.), Wartości i wartościowania w historii filozofii, Wrocław 1992.
 • Z. J. Czarnecki (red.), W kręgu pesymizmu historycznego. Studia nad nowożytnymi filozofiami historii, Lublin 1992.
 • H. Jakuszko, Novalis. Kształtowanie się romantycznej filozofii historii, Lublin 1993.
 • Z. J. Czarnecki (red.), Studia nad ideą wolności, Lublin 1995.
 • Z. J. Czarnecki (red.), Studia nad ideą podmiotowości człowieka, Lublin 1999.
 • H. Jakuszko, S. Jedynak, A. L. Zachariasz, J. Zdybel (red.), Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, Lublin 1999.
 • H. Jakuszko, Idea wolności w niemieckiej myśli teologiczno-filozoficznej, Lublin 1999.
 • Z. J. Czarnecki (red.), Dylematy racjonalności. Między rozumem teoretycznym a praktycznym, Lublin 2001.
 • H. Jakuszko, Greckie i chrześcijańskie źródła filozofii niemieckiej, Lublin 2004.
 • H. Jakuszko, J. Mizińska (red.), Duch filozofii. Lubelskie odczyty filozoficzne, Lublin 2005.
 • H. Jakuszko (red.), Racjonalność teoretyczna i praktyczna, „Annales UMCS” 2005, Sect. I, Vol. XXX, wyszło drukiem w 2007.
 • J. Zdybel, Między wolnością a powinnością. Filozofia polityczna I. Berlina i A. MacIntyre’a, Lublin 2005.
 • T. Stefaniuk, Danilewski. Panslawizm i wielość cywilizacji, Lublin 2006.
 • L. Kopciuch, Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna, Lublin 2007.
 • A. Ostrowski, Sołowjow. Teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, Lublin 2007.
 • P. Sikora, Perspektywy filozofii Istnienia. Hegel-Heidegger, Toruń 2007.
 • H. Jakuszko, L. Kopciuch (red.), W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, Lublin 2009.
 • L. Kopciuch,  Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Lublin 2010.
 • H. Jakuszko, L. Kopciuch (red.), Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, Lublin 2012.
 • L. Kopciuch (red.) Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • T. Stefaniuk, Al-Kindi i początki filozofii w świecie islamu, Lublin 2014.
 • H. Jakuszko (red.), Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2013.
 • L. Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • L. Kopciuch, Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 • L. Kopciuch (red.), Filozofia a praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • L. Kopciuch, Kryzysy, kreatywność i wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • P. Sikora, Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

Konferencje zorganizowane przez Zakład Historii Filozofii Nowożytnej:

 

Kultura i Wartości

Zapraszamy do zapoznania się z naszym czasopismem internetowym – „Kultura i Wartości”

Doktoranci:

Opiekun - dr hab. A. Ostrowski:

 • mgr Monika Bergiel-Klon
 • mgr Mateusz Rura

Opiekun - dr hab. L. Kopciuch, prof. nadzw. UMCS:

 • mgr Kamil Szymański
 • mgr Dymitr Misiejuk
 • mgr Grzegorz Bednarczyk