Zakład Geobotaniki

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Centrum Badań Ekologicznych PAN; Dziekanów Leśny – Przemiany roślinności torfowisk wschodniej Polski.
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Warszawa – Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Roztocza.
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN; Kraków – Monitoring siedlisk przyrodniczych Natura 2000
  • Morski Instytut Rybacki w Gdyni – Funkcjonowanie ekosystemów wodnych w warunkach antropopresji.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Taksonomii Roślin – Struktura oraz dynamika flor lokalnych i regionalnych; Biologia, rozmieszczenie Aegilops cylindrica w Polsce
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki – Zmienność genetyczna i ochrona gatunków zagrożonych: Carlina onopordifolia, Cirsium pannonicum, Campanula sp.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Botaniki – Biologia kwitnienia i wartość pożytkowa gatunków występujących w fitocenozach naturalnych.
  • Uniwersytet Warszawski, Białowieska Stacja Geobotaniczna – Struktura oraz dynamika flor lokalnych i regionalnych; Rozmieszczenie Geranium sibiricum w Polsce.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

  • Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine – Ecology and variability Deschampsia sp.
  • National Environmental Research Institute, Department of Freshwater Ecology; Vejlsovej, Dania – Dynamika roślinności makrofitów w płytkich jeziorach.