Zakład Genetyki i Mikrobiologii

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

 • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie – Wpływ flawonoidów, czynników Nod oraz ściółkowania na brodawkowanie i plonowanie grochu (projekt nr N N310 307539); Badanie właściwości powierzchniowych bakterii Rhizobium leguminosarum defektywnych w syntezie egzopolisacharydu (projekt NCN Nr 2012/07/B/NZ1/00099; Badania właściwości powierzchniowych komórek bakterii i zmian parametrów w różnych środowiskach z zastosowaniem m.in. pomiaru kąta zwilżania i potencjału powierzchniowego zeta.
 • Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie – Analizy oligosacharydów, fosfolipidów i lipidów A metodą spektrometrii mas.
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych – Poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności symbiotycznego wiązania azotu przez groch siewny w wyniku stosowania czynników Nod (projekt nrN N310 731540).
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności – Badania struktury i właściwości egzopolisacharydów izolowanych z Lactobacillus.
 • Politechnika Gdańska, Międzywydziałowe Laboratorium NMR – Analizy polisacharydów, oligosacharydów i glukanów metodą magnetycznego rezonansu jądrowego.
 • Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Zakład Higieny Środowiska – Właściwości antygenowe, biochemiczne i ekspresja czynników wirulencji potencjalnie chorobotwórczych szczepów Escherichia coli izolowanych ze środowiska wodnego.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Botaniki – Badanie właściwości symbiotycznych bakterii Rhizobium leguminosarum defektywnych w syntezie egzopolisacharydu (projekt NCN Nr 2012/07/B/NZ1/00099)
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Katedra Biochemii; Katedra Ginekologii Operacyjnej, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej – Badanie własności egzopolisacharydów produkowanych przez symbiotyczne bakterie Rhizobium leguminosarum; Nietrzymanie moczu u kobiet – analiza epidemiologiczna czynników ryzyka oraz wpływ polimorfizmu wybranych genów (ESR-1, ESR-2, CYP17, CYP19, 5-HT2A) na wystąpienie schorzenia; Związek między polimorfizmem genów kodujących łańcuch alfa-1 kolagenu typu I, kolagenazę-1 oraz stromelizynę-1 a ryzykiem wystąpienia defektu statyki dolnego odcinka układu moczowo-płciowego oraz wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet; Właściwości polimerów węglowodanowych (egzopolisacharydów) bakterii symbiotycznych jako komponentów biomateriałów; Oddziaływania tryptofanu i produktów ko-metabolizmu tryptofanu; w tym kwasu kynureninowego na bakterie kolonizujące skórę i układ pokarmowy człowieka.
 • Wydział Chemii UMCS Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej – Działanie na komórki bakterii i poszczególne struktury (genom, błony bakteryjne) pirydylohydrazonów oraz ich kompleksów z jonami miedzi i cynku. Izomery geometryczne i ich kompleksy z jonami Cu2+ i Zn2+ są porównywane pod względem oddziaływań na całe bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, efekty mutagenne i interakcje ze składnikami błon bakteryjnych.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

 • uniQure B.V., Amsterdam, Holandia; University Medicine Goettingen, Department of Neurology, Niemcy; Lausanne University Hospital, Department of Clinical Neurosciences, Szwajcaria – Regulowana ekspresja genów w terapii genowej choroby Huntingtona (projekt Eurostar)
 • Centrum Badawcze Borstel k/Hamburga, Niemcy – Badania struktur powierzchniowych u bakterii ze szczególnym uwzględnieniem lipopolisacharydów rizobiów i bakterii z rodzaju Aeromonas (projekt MNiSW nr N N303 822840, projekt NCN 2011/03/B/NZ1/01203)
 • Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej im.N. D.Zielinskiego, Moskwa, Rosja – Analizy lipopolisacharydów (LPS).