Zakład Fotografii i Wiedzy Wizualnej

Kierownik: prof. Irena Nawrot-Trzcińska

Pracownicy:

 
Zakład Fotografii i Wiedzy Wizualnej w swej pracy badawczej i artystycznej koncentruje się na poznawczych i komunikacyjnych aspektach sztuk wizualnych. Zakres systemu kształcenia naszego zakładu realizuje również program zorientowany na problematykę przekazu wizualnego. U podstaw programu leży założenie, że sztuka jest kreatywnym sposobem komunikatu. Każdy rodzaj sztuki i każdy akt artystyczny ustanawia swój szczególny związek z poznaniem i komunikacją, jest wyjściem z czysto subiektywnego świata doznań w kierunku kodów kulturowych. W tym obszarze dokonuje się artykulacja istotnych dla sztuki problemów. Mottem naszego zakładu jest zdanie Marcela Duchampa: „Nie ma rozwiązania, gdyż nie ma problemu”. Ponieważ źródłem współczesnej technologii obrazu jest zapis mechaniczny, a kluczem współczesnego rozumienia obrazu jest codzienna ikonosfera, dlatego zadania dydaktyczne Zakładu Wiedzy Wizualnej tworzą następujące przedmioty kształcenia:

  • Podstawy percepcji wizualnej (wykłady) – prowadzący Jarosław Janowski. Przedmiot dotyczy podstaw percepcji kształtu, barwy, przestrzeni i ruchu. Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu budowy oka i układu wzrokowego, odbioru wrażeń i identyfikacji wizualnej, teorii światła i barwy, umysłowych reprezentacji rzeczy i zjawisk, tworzenia wyobrażeń ikonicznych. Wiedza ta stanowi podstawę studiów nad formą plastyczną oraz szeroko rozumianą komunikacją wizualną.
  • Struktury wizualne (ćwiczenia) – prowadzący Jarosław Janowski, Danuta Kuciak, Ewa Niestorowicz. Przedmiot systematyzuje reguły formalne obrazu w aspekcie teorii komunikacji, buduje gramatykę wizualną w aktach wizualnych oraz tworzy nowe związki formalne w budowaniu reguł języka wizualnego.
  • Fotografia (wykłady) – prowadząca Irena Nawrot-Trzcińska. Wykłady obejmują wybrane zagadnienia z historii fotografii (historia odkryć i wynalazków, autoportret i  portret fotograficzny, dokument, fotografia reklamowa i jako medium sztuki).
  • Fotografia (ćwiczenia) – prowadzący Irena Nawrot-Trzcińska, Danuta Kuciak, Marcin Maron. Ćwiczenia dotyczą praktycznej wiedzy wykorzystującej zapis obrazu w  fotografii  cyfrowej, analizy fotografii jako autonomicznego medium w kreacji artystycznej. Przedmiot koncentruje się na budowaniu przy pomocy medium fotograficznego wizualnego komunikatu o cechach artystycznych i prezentowaniu autorskich realizacji z uwzględnieniem merytorycznego przedstawienia koncepcji i uzasadnienia zastosowanych rozwiązań formalnych.
  • Fotografia użytkowa (ćwiczenia) – prowadząca Irena Nawrot-Trzcińska. Ćwiczenia przygotowują do samodzielnej pracy w zakresie fotografii użytkowej (plakat, reklama produktu, reklama społeczna).
  • Wiedza o teatrze i filmie (wykład) – prowadzący Marcin Maron. Wykłady zapoznają z najważniejszymi dokonaniami filmowymi i teatralnymi.