ZAKŁAD FOTOGRAFII I WIEDZY WIZUALNEJ

Adres

al. Kraśnicka 2B, sala 127 i sala 112
Lublin

Opis

 

Zakład Wiedzy Wizualnej w swej pracy badawczej i artystycznej koncentruje się na poznawczych i komunikacyjnych aspektach sztuk wizualnych. Zakres systemu kształcenia Zakładu Wiedzy Wizualnej realizuje również program zorientowany na problematykę przekazu wizualnego. U podstaw programu leży założenie, że sztuka jest kreatywnym sposobem komunikatu. Każdy rodzaj sztuki i każdy akt artystyczny ustanawia swój szczególny związek z poznaniem i komunikacją, jest wyjściem z czysto subiektywnego świata doznań w kierunku kodów kulturowych. W tym obszarze dokonuje się artykulacja istotnych dla sztuki problemów. Mottem naszego zakładu jest zdanie Marcela Duchampa: „Nie ma rozwiązania, gdyż nie ma problemu”. Ponieważ źródłem współczesnej technologii obrazu jest zapis mechaniczny, a kluczem współczesnego rozumienia obrazu jest codzienna ikonosfera, dlatego zadania dydaktyczne Zakładu Wiedzy Wizualnej  tworzą następujące przedmioty kształcenia:

 

- Podstawy percepcji wizualnej (wykłady, I rok Edukacja, Malarstwo, Grafika) – prowadzący dr Jarosław Janowski. Przedmiot dotyczy podstaw percepcji kształtu, barwy, przestrzeni i ruchu. Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu budowy oka i układu wzrokowego, odbioru wrażeń i identyfikacji wizualnej, teorii światła i barwy, umysłowych reprezentacji rzeczy i zjawisk, tworzenia wyobrażeń ikonicznych. Wiedza ta stanowi podstawę studiów nad formą plastyczną oraz szeroko rozumianą komunikacją wizualną.

 

- Struktury wizualne (ćwiczenia, I rok Edukacja, Malarstwo, Grafika) – prowadzący dr Krystyna Bagińska, dr Jarosław Janowski, dr Ewa Niestorowicz. Przedmiot systematyzuje reguły formalne obrazu w aspekcie teorii komunikacji, buduje gramatykę wizualną w aktach wizualnych oraz tworzy nowe związki formalne w budowaniu reguł języka wizualnego.

 

- Historia fotografii (wykłady I rok Edukacja, II rok Malarstwo i Grafika) – prowadząca prof. Irena Nawrot-Trzcińska. Wykłady obejmują wybrane zagadnienia z historii  fotografii (historia odkryć i wynalazków, portret fotograficzny, dokument fotograficzny, fotografia prasowa).

 

- Fotografia(ćwiczenia, I rok Edukacja, II i III rok Malarstwo i Grafika) – prowadzący prof. Irena Nawrot-Trzcińska, dr Danuta Kuciak, dr Marcin Maron. Ćwiczenia dotyczą praktycznej wiedzy wykorzystującej zapis obrazu w technice fotografii analogowej i cyfrowej, analizy fotografii jako autonomicznego medium w kreacji artystycznej.

 

- Kształtowanie otoczenia (ćwiczenia, I rok Edukacja, studia II stopnia) – prowadzący dr Krystyna Bagińska, dr Ewa Niestorowicz, dr Jarosław Janowski. Przedmiot wprowadza zagadnienia organizacji otoczenia i komunikacji wizualnej w układach przestrzennych. Kształci umiejętności w zakresie sztuki projektowania i realizacji form przestrzennych, tworzenia dokumentacji projektowej i ofertowej.

 

- Wiedza o teatrze i filmie (wykład, I rok Edukacja, studia II stopnia) – prowadzący dr Marcin Maron. Wykłady zapoznają z najważniejszymi dokonaniami filmowymi i teatralnymi. 

 

Ponadto pracownik naszego zakładu dr Jarosław Janowski realizuje wykłady z następujących przedmiotów: Filozofia i estetyka(I rok Edukacja, Malarstwo, Grafika). Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z dziejów filozofii, wprowadza podstawowe kategorie filozoficzne, stanowiska i wykładnie filozoficzne w obszarze estetyki w kontekście sztuki dawnej i aktualnej).