ZAKŁAD FONETYKI I FONOLOGII

Opis

Problematyka badawcza Zakładu Fonetyki i Fonologii:

Problematyka badawcza Zakładu obejmuje następujące zagadnienia z zakresu fonetyki i fonologii:

 • Fonetyka artykulacyjna, akustyczna i eksperymentalna języka angielskiego i polskiego (w tym artykulografia elektromagnetyczna).
 • Fonologia języka angielskiego i polskiego.
 • Współdziałanie fonetyki z fonologią oraz fonologii z morfologią.
 • Fonetyczna i fonologiczna adaptacja zapożyczeń angielskich w j. polskim i rosyjskim.
 • Fonoskopia.
 • Akwizycja fonetyki angielskiej przez Polaków.
 • Polski akcent w angielszczyźnie i jego percepcja przez rodzimych użytkowników różnych odmian angielszczyzny, tj. przez Anglików, Szkotów i Irlandczyków.
 • Specyfika nierodzimych odmian angielszczyzny (Euro-English, Nato English).
 • Obcy akcent w polszczyźnie i jego percepcja
 • Dydaktyka wymowy angielskiej na poziomie uniwersyteckim i szkoły średniej

 

Ponadto prowadzone są prace z zakresu językoznawstwa genderowego obejmujące następujące zagadnienia:

 • Kategoria płci w języku polskim (w słownictwie, słowotwórstwie, frazeologii, systemie rodzajowym, w tekstach).
 • Różnice w komunikacji językowej kobiet i mężczyzn (np. męski i kobiecy styl pisania, użycie przymiotników nacechowanych emocjonalnie przez młodzież).
 • Reprezentacja płci w podręcznikach szkolnych.