Zakład Fizjologii Roślin

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach: Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów – Akumulacja metali ciężkich w roślinach spontanicznie zasiedlających składowiska odpadów cynkowo-ołowiowych na Górnym Śląsku oraz badanie zależności między składem fizykochemicznym podłoża a strukturą zbiorowisk roślinnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Chemii – Analiza lokalizacji metali ciężkich w liściach roślin metodą ablacji laserowej.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Biochemii i Biotechnologii – Analiza polimorficznych markerów molekularnych populacji roślin pochodzących z obszarów zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Zakład Chemii AnalitycznejOcena zróżnicowania fitochemicznego roślin leczniczych pochodzących z obszarów zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Analiza związków kumarynowych w roślinach.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Katedra Fizjologii Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Ocena odpowiedzi fizjologicznej roślin na zróżnicowaną dawkę oraz formę wybranych makro- i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych. Ocena akumulacji metali ciężkich przez rośliny wyższe metodą ASA.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Botaniki Systematycznej – Akumulacja metali ciężkich w roślinach uprawnych i glebach na terenach sąsiadujących z hałdami odpadów cynkowo-ołowiowych i narażonych na wtórne zanieczyszczenie metalami z pobliskich hałd.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

Hasselt University, Centre for Environmental Sciences; Belgia – Analiza lokalizacji kadmu w preparatach roślinnych metodą mikroanalizy rentgenowskiej (EDX).

Agricultural University of Plovdiv, Department of Plant Physiolgy and Biochemistry; Bułgaria – Reakcje roślin na czynniki stresowe środowiska