ZAKŁAD FINANSÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych.

Opis

Kierownik Zakładu: dr hab. Piotr Karpuś

Z Zakładem Finansów Podmiotów Gospodarczych współpracuje doktorantka:

mgr Izabela Lulek

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Finansów Podmiotów Gospodarczych:

 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Modele biznesowe przedsiębiorstw
 • Mapa Strategii i Strategiczna Karta Wyników
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Strategie innowacyjne
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Finansowanie przedsiębiorstw
 • Ocena projektów rozwojowych
 • Planowanie, budżetowanie i controlling
 • Finanse podmiotów o działalności sezonowej
 • Finanse zakładów opieki zdrowotnej
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów sektora publicznego

Wybrane publikacje pracowników:

 • P. Karpuś, Model biznesowy przedsiębiorstwa, Annales UMCS, Sectio H Oeconomia, vol XLVII, 3, 2013.
 • E. Wrońska-Bukalska, Wybrane zagadnienia transferu zysków przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy w formie dywidendy rzeczowej w: Zarządzanie i Finanse, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol 11, no. 1 part 2, Wyd Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • E. Wrońska-Bukalska, Information content of share repurchase programs w: Active Citizenship by Knowledge Management and Innovations - Proceedings of Management Knowledge and Learning International Conference, 2013.
 • A.Wawryszuk-Misztal, Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, Journal of Mangement and Finance, rok 11, nr 1, część 4, marzec 2013, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 • A. Wawryszuk-Misztal, Płatność akcjami w transakcjach przejęcia. Analiza przypadku, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Tom XLVII, zeszyt 3, 2013.
 • J. Świerk, Wykorzystanie strategicznej karty wyników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, [w:] R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek (red.) Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Restrukturyzacja Zarządzanie Analiza, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • J. Świerk, Wykorzystanie strategicznej karty wyników w procesie implementacji strategii uczelni wyższej na przykładzie UMCS, "Rachunkowość a controlling", pod red. E. Nowaka i M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 291, Wrocław 2013.M. Jaworzyńska, Wykorzystanie controllingu w praktyce zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Rachunkowość a controlling, pod red E. Nowaka i M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd UE Wrocław, nr 29,1Wrocław 2013.
 • M. Jaworzyńska, Rola mapy strategii w zarządzaniu strategicznym w zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, pod red R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 10, część 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013.J. Czerniak, System edukacji w Finlandii czynnikiem sprzyjającym innowacyjności gospodarki, Annales UMCS VOL XLVII, 2, Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • J. Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa, 2013.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Finansów Podmiotów Gospodarczych:

Przedmioty kierunkowe:

 • Makroekonomia I (FiR I st)
 • Makroekonomia II (FiR II st)
 • Analiza finansowa (FiR I st, MiF I st)
 • Planowanie finansowe (FiR st, Ekonomia I st, MiF I st)
 • Finanse przedsiębiorstwa (FiR st, Ekonomia I st)
 • Ocena projektów gospodarczych (FiR st, II Ekonomia I st)

Przedmioty specjalnościowe

Specjalność: Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw (FiR I st)

 • Biznes plan
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Zarządzanie strukturą kapitału i polityka dywidend
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Polityka innowacyjna

Specjalność: Menadżer Finansowy (FiR II st)

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie finansami grupy kapitałowej
 • Controlling finansowy i budżetowanie
 • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia

Specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej (Ekonomia I st)

 • Planowanie finansowe przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Restrukturyzacja finansowa
 • Krajowa i regionalna polityka innowacyjna

Specjalność: Systemy ekonomiczne (Ekonomia II st)

 • Warsztaty makroekonomiczna
 • Polityka innowacyjna w procesie rozwoju