ZAKŁAD FILOZOFII I SOCJOLOGII POLITYKI

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Jan Hudzik
tel.: (81) 537 6040
pok. 121

Strona WWW

www.politologia.pl

Godziny dyżurów

Godziny konsultacji pracowników podane są w profilach osobowych.
Godziny konsultacji doktorantów podane są w tabelce na dole strony.

Opis

Publikacje zakładu Filozofii i Socjologii Polityki
Profil badawczy zakładu


Problematyka badań pracowników mieści się w trzech obszarach tematycznych: 1. filozofii polityki, 2. socjologii (ogólnej i szczegółowych) oraz 3. teorii komunikacji społecznej, które łączy ze sobą nie tylko wspólny (w różnych aspektach ujęcia) przedmiot, ale także zastane praktyki badawcze odnośnych dyscyplin.


Założenia i cele badawcze


1. Polityka, jako dyskurs na temat organizacji państwa i prawa, wchodzi w interakcje z wszystkimi innymi dyskursami w przestrzeni symbolicznej komunikacyjnej. Wśród tych ostatnich znajdują się także nauki społeczne i filozoficzne. Filozofia polityki zajmuje się tradycyjnie ontologicznymi i aksjologicznymi charakterystykami rzeczywistości społecznej i politycznej, tworzy dyskursy, do których odwołuje się również socjologia, szczególnie interpretacyjna. Upraszczając, filozofia wraz z makrosocjologicznymi teoriami stanowi horyzont teoretyczny/podstawy teoriopoznawcze do badań empirycznych polityki w takich kwestiach jak na przykład: typy demokracji (partycypacyjna, deliberacyjna, agonistyczna) i społeczeństw; relacje między władzą i wiedzą, formy hegemonii (społecznego panowania), mechanizmy wykluczenia i dominacji (płciowej, ekonomicznej, etnicznej i innej); przemoc symboliczna oraz polityka tożsamości i reprezentacji; feminizm, aktywność polityczna kobiet; podziały socjopolityczne; socjologia partii politycznych i elit; sfera publiczna; konflikty społeczne, zachowania wyborcze.
2. Wszelkie przejawy komunikacji mają wymiar socjopolityczny. Znaczy to, że polityka ściśle związana jest z zespołem obecnych w kulturze dyskursów samoopisów i samozrozumień współkonstytuujących tożsamości jednostkowe i zbiorowe (narodowe i ponadnarodowe), zawartych w różnych sferach komunikacji społecznej: religijnej, moralnej, filozoficznej, literackiej, artystycznej... Wspólnym celem prowadzonych przez nas badań jest ujęcie istoty zmian myśli i praktyki politycznej państwa liberalno-demokratycznego, w typie społeczeństwa informacyjnego/sieciowego, wykorzystującego nowe audiowizualne, interaktywne, cybernetyczne technologie komunikacyjne; społeczeństwa otwartego, cechującego się kulturową wielorakością, pluralizmem form i stylów życia, poddanego oddziaływaniu procesów integracyjnych, redefiniujących nowoczesne znaczenie polityki, demokracji, państwa i prawa.


Doktoranci


Imię, Nazwisko

Pokój

Telefon

Godz. konsultacji

Informacje dodatkowe

 mgr Łukasz Kowalski

 221

81 537-6044

Konsultacje po wcześniejszym 

zgłoszeniu mailowym

 kowalski.lu@gmail.com 

mgr Krystian Nowak

221

81 537-6044

Konsultacje po wcześniejszym

zgłoszeniu mailowym

krystian.nowak27@gmail.com 

mgr Joanna Marszalec

221

81 537-6044

Konsultacje po zgłoszeniu

mailowym

joannamarszalec@gmail.com

mgr Joanna Zętar

221

81 537-6044

Konsultacje po zgłoszeniu 

mailowym

asia.zetar@gmail.com  

 

 Oferta w zakresie realizacji badań i opracowania strategii rozwoju

  • Badanie stanu obecnego jakości stron internetowych i profili społecznościowych oraz przygotowanie strategii/ekspertyzy dotyczącej (e)komunikacji, (e)informacji i (e)promocjiJST

  • Badanie głównych problemów sektora społeczno-kulturowego (po stronie instytucji oraz odbiorców działań)

  • Wykorzystanie internetu jako platformy komunikacji i tworzenia grup interesu o celach z zakresu polityki społecznej i kulturalnej

  • Tworzenie bądź zmiany: strategii rozwoju (gminy, kultury, kapitału ludzkiego etc.), strategii e-marketingu terytorialnego, strategii polityki informacyjnej uwzględniające stan obecny i preferencje, jak też priorytety UE, krajowe i lokalne

  • Strategie/plany efektywnego zarządzania jakością e-usług zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wdrażania przez JST uwzględniające stan obecny i potrzeby

  • Analizę dotychczasowego działania e-administracji, a następnie stworzenie strategii/planu usprawnienia działań e-administracji

  • Konsulting w zakresie planowania i wdrażania strategii otwartości danych i dostępu do informacji publicznej

  • Projektowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych

  • Szkolenia i doradztwo w zakresie obecności jednostek samorządu terytorialnego w Internecie

 

Pełna oferta: