Zakład Ekologii

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Stacja Badawcza w Turwi – Badanie dyspersji nasion z udziałem ptaków w krajobrazie antropogenicznym.
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów – Spontaniczna sukcesja roślinności na hałdach zanieczyszczonych cynkiem i ołowiem
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Nauk Rolniczych – Badanie dyspersji nasion z udziałem ptaków w krajobrazie antropogenicznym.
  • Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu – Badanie dyspersji nasion z udziałem ptaków w krajobrazie antropogenicznym.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych; Katedra Biochemii i Chemii Żywności; Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła; Katedra Botaniki, Pracownia Biologii Roślin Ogrodniczych – Charakterystyka warunków siedliskowych wybranych gatunków roślin leczniczych; wprowadzenie do uprawy i rola substancji czynnych. Charakterystyka warunków siedliskowych wybranych gatunków roślin leczniczych; wprowadzenie do uprawy i rola substancji czynnych. Badanie wpływu ekstensywnego użytkowania (wypas bydła, koszenie) na różnorodność biologiczną łąk w otulinie i na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Biologia i ekologia kwitnienia Senecio macrophyllus M. Bieb., gatunku z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
  • Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Zoologii – Badanie dyspersji nasion z udziałem ptaków w krajobrazie antropogenicznym.
  • Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Botaniki – Badanie dyspersji nasion z udziałem ptaków w krajobrazie antropogenicznym.
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Zakład Geomorfologii – Ocena bioróżnorodności bezodpływowych obszarów hydrogenicznych.
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Pracownia Geoinformacji – Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) i numeryczne modele terenowe (DEM) w badaniach zależności między topograficznymi a ekologicznymi cechami środowiska.