ZAKŁAD EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Kontakt

Tel. +48 (81) 537 63 01; 537 63 08

Opis

Profil naukowy

Zakład Edukacji Międzykulturowej, utworzony w 2014 roku, koncentruje swoją działalność naukowo - badawczą wokół kwestii wielo- i międzykulturowości, kontaktów między reprezentantami różnych kultur i religii, dziedzictwa kulturowego oraz społeczno-kulturowej tożsamości w dynamicznie zmieniającym się świecie, warunkowanych aktywnie rozwijającą się polską emigracją zarobkową, bliskością pogranicza polsko-ukraińskiego, imigrantami oraz funkcjonowaniem mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

 

Plany rozwojowe

Pracownicy Zakładu  prowadzą badania w następującej problematyce:

 • tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego;
 • procesy i strategie akulturacyjne mieszkańców Lubelszczyzny wywołane obecnością cudzoziemców;
 • kompetencje interreligijne absolwentów studiów pedagogicznych;
 •  kompetencje międzykulturowe nauczycieli, wychowawców i edukatorów na Lubelszczyźnie;
 • zagadnienia wzajemnego współżycia i komunikowania się  w warunkach wielokulturowości;
 • kompetencje międzykulturowe polskich emigrantów zarobkowych;
 • szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych na Lubelszczyźnie; 
 • specyfika i uwarunkowania pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole.

 

 

 

Działalność dydaktyczna

Wyodrębnienie Zakładu w strukturze Wydziału Pedagogiki i Psychologii jest odpowiedzią na aktualne wyzwania stojące przed nauczycielami i pedagogami oraz absolwentami. Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla szkół na wszystkich etapach edukacyjnych zakłada bowiem, iż „w rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji”. Przed nauczycielami, pedagogami stoi zatem wyzwanie, jakim jest edukacja międzykulturowa, czyli kształtowanie wśród wychowanków umiejętności uczestnictwa
w kulturze, akceptowania Innego, tolerancji wobec odmienności,  szacunku dla innych ludzi, a co za tym idzie umiejętności spojrzenia na rzeczywistość w różnych kontekstach kulturowych oraz zdolności radzenia sobie w warunkach różnic społecznych, religijnych, kulturowych. Priorytetem Zakładu Edukacji Międzykulturowej jest przygotowanie absolwentów kierunków pedagogicznych do realizacji powyższych zadań.  

Zakład Edukacji Międzykulturowej swą działalnością obejmuje:

 1. Kształcenie przyszłych pedagogów, nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej dla potrzeb ich przyszłej pracy zawodowej.
 2. Kształcenie studentów różnych specjalności w zakresie nabycia przez nich kompetencji społecznych do funkcjonowania w społecznościach zróżnicowanych kulturowo.

Pracownicy prowadzą wykłady i ćwiczenia na studiach licencja­ckich oraz na uzupełniających magisterskich. Do przedmiotów prowadzonych przez pracowników Zakładu należą:

 • Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej
 • Międzykulturowe aspekty pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Antropologia kulturowa
 • Wprowadzenie do zróżnicowania kulturowego
 • Edukacja międzykulturowa
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Migracje na europejskim rynku pracy
 • Pedagogika międzykulturowa
 • Międzykulturowe aspekty doradztwa zawodowego i personalnego
 • Edukacja integracyjna i kulturowa
 • Kultura w Unii Europejskiej

Pracownicy

Władze

Kierownik Zakładu

dr hab. Mariusz Korczyński, prof. nadzw.