Zakład Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii

Zakład Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii

Kierownik: dr hab. Barbara Pazur

 

Zakres działalności dydaktycznej

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: seminarium pracy dyplomowej, seminarium pracy magisterskiej, zagadnienia psychologii i pedagogiki poszczególnych etapów nauczania, psychologia muzyki, pedagogika muzyczna, podstawy edukacji muzycznej, podstawy dydaktyki, metodologia badań pedagogicznych, metodyka nauczania muzyki, fakultety dotyczące koncepcji i metody wychowania muzycznego, projektowanie dydaktyczne, kultura medialna, technologia informacyjna w edukacji muzycznej, fakultety specjalizacyjne z zakresu muzykoterapii - podstawy muzykoterapii, techniki relaksacyjne i wizualizacja, muzykoterapia z elementami arteterapii i inne. Pracownicy zakładu są opiekunami praktyk pedagogicznych i przedmiotowych.

Zakres działalności naukowej

W Zakładzie są prowadzone badania dotyczące stanu edukacji muzycznej w Polsce, kompetencji muzycznych uczniów szkół ogólnokształcących, przemian świadomości muzycznej młodzieży oraz studia porównawcze w dziedzinie koncepcji i systemów kształcenia muzycznego w różnych krajach świata. W zakres badań wchodzą prace nad wykorzystaniem mediów i technologii informacyjnej w nauczaniu muzyki.

Obszar działalności badawczej obejmuje również możliwości włączania muzykoterapii lub jej elementów do programów pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w procesie wspierania rozwoju lub terapii wraz z uwzględnieniem specyficznych metod (jak np. Guided Imagery and Music) i ich modyfikacji.


Realizowane tematy badań:

· muzykoterapia w edukacji i terapii

· koncepcje kształcenia muzykoterapeutów w Polsce i na świecie

· kompetencje muzyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

· koncepcje kształcenia i doskonalenia nauczycieli muzyki

· młodzież, muzyka, tożsamość. Przemiany świadomości i tożsamości muzycznej młodzieży polskiej i ukraińskiej

· edukacja muzyczna w kontekście zmian systemowych w polskiej oświacie


Pracownicy dydaktyczni:

dr Andrzej Białkowski, st. wykładowca

dr Renata Gozdecka, st. wykładowca