ZAKŁAD DYDAKTYKI

Opis

Historia Zakładu

Zakład Dydaktyki należy do najstarszych jednostek organizacyjnych Wydziału Pedagogiki i Psychologii i zarazem najbardziej znaczących w jego rozwoju. Od 1961 roku był częścią Katedry Pedagogiki, której kierownikiem był prof. dr hab. Konstanty Lech - pasjonat innowacyjnej działalności pedagogicznej. W Katedrze Pedagogiki pracowali  m.in.: B. Komorowski, M. Łobocki, M. Marczuk, Z. Sękowska, T. Wiloch.

Z Zakładem Dydaktyki, od początku jego istnienia, związana była prof. dr hab. Maria Cackowska, która kierowała nim od 1971 do 2004 roku. W latach 2004-2007 kuratorem Zakładu Dydaktyki był prof. dr hab. J. Pańczyk. W 2007 roku kierownictwo Zakładu powierzono dr hab. Ewie Skrzetuskiej, prof. UMCS. W 2013 roku opiekunem Zakładu została dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS. Od 2014 roku funkcję kierownika Zakładu sprawuje dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS.

Profil naukowo-badawczy

Problematyka naukowo-badawcza pracowników Zakładu Dydaktyki obejmuje swoim zakresem szeroko pojęte zagadnienia związane z edukacją małego dziecka wraz z szerokim spektrum czynników wpływających zarówno na rozwój dziecka jak i jego osiągnięcia szkolne. Wiodące zagadnienia to:

- Edukacja wczesnoszkolna w Polsce i innych krajach;

- Organizacja procesu uczenia się oraz funkcjonowania dziecka w placówce tradycyjnej i prowadzonej według zasad pedagogiki Marii Montessori;

- Potrzeby edukacyjne dziecka;

- Efektywność edukacji wczesnoszkolnej;

- Trudności w uczeniu się;

- Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

- Jakość opieki nad dzieckiem 5-9-letnim w środowisku szkolnym.

Konferencje, seminaria, warsztaty

Zakład Dydaktyki organizuje cykliczne (do dwa lata) Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Metodologiczne, które adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, innych placówek edukacyjnych oraz osób zainteresowanych zastosowaniem nowych rozwiązań w kształceniu dzieci. I Sympozjum odbyło się w dniach 22-23 maj 2017 a jego tematem przewodnim były innowacje w edukacji. Szersze informacje znaleźć można pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,relacja-z-i-miedzynarodowego-sympozjum-naukowo-metodycznego,50973.chtm

Projekty badawcze

W roku 2015 w (15.04.2015-15.06.2018) realizowano projekt pt:Obraz szkoły i dziecka kończącego pierwszy etap edukacji wczesnoszkolnej”w klasach III kilkunastu szkół podstawowych na terenie województwa lubelskiego. Do badań zostali włączeni przeszkoleni studenci pierwszego roku drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Efektem projektu było nawiązanie współpracy z 16 szkołami podstawowymi oraz zwiększenie umiejętności diagnostycznych studentów. Otrzymane wyniki badań opublikowano monografii pt. „Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty”. 

Pracownicy Zakładu realizują projekty badawcze również we współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowymi w Holandii i we Włoszech oraz z prof. Brianem Butterworthem z Institute of Cognitive Neuroscience University College London.

W 2018 roku dr Małgorzata Chojak z ramienia Wydziału Pedagogiki i Psychologii we współpracy z Urzędem Miasta Lublin realizuje projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki” skierowany do  dzieci w wieku 6–10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Projekt realizowany jest do czerwca 2018 roku a jego celem jest  kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie "przedsiębiorczości", jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń. Więcej informacji pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/o-projekcie,14419.htm

Redagowanie czasopisma naukowego Prima Educatione

 

Najważniejsze publikacje pracowników

  1. Bednarczuk B., Zdybel D. (eds.), Learning in the Montessori classroom – In search of quality in educatiom,  Lublin 2014, Wyd. UMCS, ss. 255.
  2. Bednarczuk B., Kusiak K., (red.), Oblicza gotowości szkolnej, Gdańsk 2015, Wyd. Harmonia Universalis, ss. 238
  3. Bednarczuk B., Osobowośc autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, Kraków 2016, 22.402
  4. Chojak M. (2016): Rodzice a gotowośc szkolna dzieci, Lublin: UMCS
  5. Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Diagnoza funkcjonalna kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów w wieku 9-13 lat. Warszawa: ORE. (30pkt)
  6. Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: ORE.
  7. Parczewska T., Karpenko O. (red.), Around the care and upbringing of pedagogical reflection, Drohobych 2015, s. 255.
  8. Parczewska T. (red.), Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń, Lublin 2015.
  9. Parczewska T. (red.). Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty, Lublin 2017.

 

Współpraca międzynarodowa

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych przebywających w Instytucie Pedagogiki UMCS (w ramach programu ERASMUS)

Nawiązano stałą współpracę z Panią Eva Bække, która cyklicznieprowadzi zajęcia  dla studentów Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej  z Pedagogiki Marii Montessori.

Ważnym wydażeniem w 2015 roku był XVI Międzynarodowego Kongresu Montessori Europe współorganizatorem kongresu dzięki aktywności naukowo-badawczej dr hab. Beaty Bednarczuk był  Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Tematyka wykładów oraz warsztatów związana była z problematyką: Kształcenie w systemie Montessori - rozwój dziecka w środowisku społecznym (Montessori education: the child`s development in the social environment). Uczestnicy kongresu odbywali także hospitacje w lubelskich i świdnickich placówkach oświatowych, pracujących według założeń pedagogiki Marii Montessori. Łączna liczba uczestników Kongresu wyniosła ponad 300 osób. Przyjechało około 170 uczestników z Polski oraz 130 gości z zagranicy (Azerbejdżan, Australia, Bułgaria, Czechy, Dania, Egipt, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Singapur, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania)

Oferta dydaktyczna

Zakład prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w zakresie kształcenia studentów na kierunku Pedagogika, Pedagogika Specjalna i Pedagogika Kultury, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz specjalność  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego.

W ramach doskonalenia nauczycieli prowadzi Podyplomowe Studia:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z  elementami terapii pedagogicznej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną