Zakład Chóralistyki

Zakład Chóralistyki

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Urszula Bobryk, tel. 81 537 - 69 - 21

Zakres działalności dydaktycznej
Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z przedmiotów: dyrygowanie, czytanie partytur, chór, zespoły wokalne, warsztaty muzyczne, metodyka śpiewu zbiorowego, metodyka prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych, literatura chóralna. Przygotowują także studentów do dyplomu artystycznego, stanowiącego część składową pracy dyplomowej oraz sprawują opiekę nad praktykami w zespołach muzycznych.

Zakres działalności naukowo - artystycznej.
Działalność artystyczna w zakresie prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych - koncerty publiczne. Przygotowanie do prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich. Stała współpraca z instytucjami artystycznymi (filharmonie) w zakresie wykonywania dzieł oratoryjno-kantatowych. Koordynacja ogólnopolskiego programu MKiDN Śpiewająca Polska. Opieka artystyczna i organizacyjna nad cyklicznymi koncertami oraz festiwalami prezentującymi muzykę chóralną: Ars Chori, Triduum Cecyliańskie, Maraton Koncertowy Młodzi Muzycy – Muzykom Seniorom, Wielkopostne Śpiewanie, Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej i inne.

Pracownicy dydaktyczni:

prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska                                

dr hab. Małgorzata Nowak, prof. nadzw.                                   

dr hab. Teresa Krasowska, adiunkt                                                                             

dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. nadzw.                                

dr hab. Piotr Wijatkowski, adiunkt   

dr Joanna Ćwirko, st. wykładowca                                                                                            

mgr Dominik Mielko