Zakład Botaniki i Mykologii

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa – Chorologia i ekologia wybranych gatunków mchów i wątrobowców w Polskich Karpatach.
  • Roztoczański Park Narodowy – Buchtowiska dzików w borach sosnowych RPN jako naturalny czynnik zmian roślinności runa i warstwy mszystej.Przemiany roślinności runa i w-wy mszystej w zespole Leucobryo-Pinetum jako efekt naturalnych procesów sukcesyjnych.
  • Instytut Botaniki PAN, Zakład Mykologii; – Taksonomia wybranych grup grzybów pasożytniczych.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Fitopatologii – Wykorzystanie metod tradycyjnych oraz biologii molekularnej do identyfikacji mikroskopijnych grzybów pasożytniczych roślin naczyniowych . Hodowla kultur grzybowych na sztucznych pożywkach.
  • Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce – Studia taksonomiczne nad krajowymi gatunkami roślin i grzybów z wybranych grup systematycznych.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej; Zakład Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej – Wpływ potencjalnych substancji leczniczych na przebieg nosemozy pszczoły miodnej (Apis mellifera).
  • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych – Wykorzystanie mikroskopii skaningowej w badaniach właściwości fizykochemicznych glutenu.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

  • Výskumná Stanica a Múzeum TANAPu; Taranska Lomnica, Slovakia – Kierunki rozwoju i sukcesji brioflory w lasach świerkowych zdeformowanych wiatrołomem (Tatry Słowackie).
  • Slovenska Academie Ved, Botanicky Ustav; Bratislava, Slovakia – Grzyby fitopatogeniczne roślin naczyniowych Tatrzańskiego Parku Narodowego – taksonomia, ekologia, rozmieszczenie.
  • Martin-Luther-Universität, Institut für Biologie, Bereich Geobotanik, Herbarium; Halle-Wittenberg, Niemcy – Identyfikacja mikroskopijnych grzybów pasożytniczych roślin naczyniowych, taksonomia Hyphomycetes.