Zakład Botaniki i Mykologii

Kierownik

prof. dr hab. Wiesław Mułenko

telefon: 81 537 59 38

e-mail: wieslaw.mulenko@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wykłady i ćwiczenia laboratoryjne i terenowe z przedmiotów podstawowych dla studentów biologii: mykologia, botanika ogólna i systematyczna;
 • wykłady i ćwiczenia laboratoryjne i terenowe z przedmiotu botanika środowiskowa dla studentów ochrony środowiska;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych: podstawy fitopatologii, biologia wybranych grup roślin, podstawy mykologii oraz biologii organizmów prokariotycznych;
 • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii.
 • w ofercie wykład fakultatywny: lichenologia;

Rys historyczny

Zakład Botaniki i Mykologii został utworzony w lutym 2005 roku z połączenia Zakładu Botaniki Ogólnej i Zakładu Systematyki Roślin:

 • Zakład Botaniki Ogólnej należał do najstarszych w UMCS, istniał bowiem, początkowo jako Katedra, od 1944 roku. Organizatorem i wieloletnim kierownikiem Zakładu (1944-1960) był prof. dr Piotr Wiśniewski. Od 1961 roku kierownikami Katedry, a potem Zakładu byli: doc. dr hab. Maria Olszewska (1961-1963); prof. dr Jan Rydzak (1963-1971); prof. dr hab. Bogusław Sałata (1975-1999); dr hab. Wiesław Mułenko (1999-2005).
 • Zakład Systematyki Roślin, istniejący pod tą nazwą od 1992 roku, wywodził się z utworzonej w 1945 roku Katedry Systematyki i Geografii Roślin. Kierownikami Katedry i Zakładu byli kolejno: prof. dr hab. Józef Motyka (1945-1970), prof. dr hab. Dominik Fijałkowski (1970-1992), prof. dr hab. Kazimierz Karczmarz (1992-2003). W latach 2003-2005 Zakładem kierowali kolejno kuratorzy: prof. dr hab. Florian Święs i dr hab. Wiesław Mułenko.

Kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Botaniki i Mykologii został prof. dr hab. Wiesław Mułenko, pełniący tę funkcję do chwili obecnej.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Choi Y. J., Mułenko W., Park J. H., Shin H. D. (2012) First Report of Spider Flower Downy Mildew Caused by an Unnamed Hyaloperonospora sp. in Korea. Plant Dis. 96, 587.
 2. Piątek M., Lutz M., Ronikier A., Kemler M., Świderska-Burek U. (2012) Microbotryum heliospermae, a new anther smut fungus parasitic on Heliosperma pusillum in the mountains of the European Alpine System. Fungal Biol. 116, 185-195.

Granty

W Zakładzie realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie dwa granty MNiSW, w których pracownicy Zakładu są wykonawcami:

 • Genetyczna identyfikacja oporności na tau-fluwalinat roztoczy Varroa destructor pochodzących z pasiek wschodniej Polski" (N N311 632138) (wykonawca: dr Aneta Ptaszyńska).
 • Geneza i ewolucja małych śródpolnych i śródleśnych torfowisk Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Obniżenia Dorohuckiego oraz ocena i ochrona ich walorów przyrodniczych (N N305 410338) (wykonawca: dr Hanna Wójciak).

Możliwości wykonania usług w zakresie:

Opracowań florystycznych, fitocenologicznych, mykocenologicznych, ekologicznych, taksonomicznych oraz identyfikacji organizmów ze wszystkich wymienionych grup roślin i grzybów.


Inne dane

W Zakładzie Botaniki i Mykologii istnieją bogate zbiory zielnikowe roślin naczyniowych, paprotników, mchów, porostów, glonów oraz grzybów. Zielnik Zakładu jest jednym z największych w Polsce. Zgromadzono w nim materiały pochodzące z Polski oraz wielu krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej. Materiały zielnikowe udostępniane są do celów badawczych nie tylko pracownikom naukowym, specjalistom w zakresie określonych grup taksonomicznych, ale także studentom UMCS - magistrantom Zakładu.


Pracownicy

prof. dr hab. Wiesław Mułenko
prof. dr hab. Bogdan Lorens
dr hab. Agata Wołczańska
dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS
dr Monika Kozłowska
dr Hanna Wójciak
dr Urszula Świderska-Burek
mgr Magdalena Kunat
mgr Marcin Anusiewicz
mgr Magda Alicja Mamczarz