Zakład Biofizyki

Kierownik

prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

telefon: 81 537 59 31

e-mail: kazimierz.trebacz@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów obligatoryjnych - fizyka z elementami biofizyki, fizyka i biofizyka, elektrofizjologia roślin i zwierząt;
  • seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii.

Rys historyczny

Zakład Biofizyki UMCS został powołany dnia 1 X 1995 r. Utworzony został z wydzielenia grupy biofizyków z Zakładu Fizjologii Roślin. Od chwili powstania do 2006 roku kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki. Obecnie Zakładem kieruje prof. dr hab. Kazimierz Trębacz. Ważniejsze wydarzenia w historii Zakładu to: zorganizowanie ogólnopolskich konferencji: Biologii Komórki (1996), Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (1998) i minikonferencji "Metody Biofizyczne w Biologii Eksperymentalnej Roślin" (2008), ponadto udział w kolejnych edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki z prezentacją "Elektryczne rośliny". W Zakładzie Biofizyki jedna osoba uzyskała tytuł profesora, jedna stopień doktora habilitowanego i pięć osób stopień doktora. Dr Elżbieta Król uzyskała prestiżowe stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta. W Zakładzie realizowany jest już czwarty wysokonakładowy grant MNiSW (KBN) oraz grant promotorski. Pracownicy Zakładu otrzymali nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004).


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje:

  1. Kupisz K., Trębacz K. (2011) Effect of cold and menthol on membrane potential in plants. Physiol. Plant. 141, 352-360.
  2. Król E., Płachno B.J., Stolarz M., Dziubińska H., Trębacz K. (2012) Quite a few reasons for calling carnivores "the most wonderful plants in the world". Ann. Bot. 109, 47-64.
  3. Winiarczyk K., Jaroszuk-Ściseł J., Kupisz K. (2012) Characterization of callase (β-1,3-D-glucanase) activity during microsporogenesis in the sterile anthers of Allium sativum L. and the fertile anthers of A. antropurpureum. Sex. Plant Reprod. 25, 123-131.

Pracownicy

prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
dr hab. Halina Dziubińska, prof. UMCS
dr hab. Maria Stolarz
dr Mateusz Koselski
dr Kamila Kupisz
dr Piotr Waśko