Zakład Biochemii

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina – Otrzymywanie preparatów enzymatycznych stymulujących proces fermentacji metanowej.
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN; Warszawa – Modyfikacja katody ogniska paliwowego
 • Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie, Zakład Genetyki Centrum Onkologii – Wpływ lakazy oraz niskocząsteczkowych substancji grzybowych na proliferację komórek nowotworowych
 • Instytut Katalizy i Chemii Powierzchni PAN; Kraków – Aktywność biokatalizatorów w środowisku nisko i bezwodnym.
 • Instytut Włókiennictwa; Łódź – Analiza nowych bio-barwników tekstylnych (projekt NCN, Biosynteza barwników tekstylnych przez grzyby, NN 302 633040).
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii PSK IV; Lublin – Modyfikacja cementów chirurgicznych i wpływ modyfikatorów na ich stabilność.
 • Politechnika Gdańska, Katedra Technologii Chemicznej – Optymalizacja technik rozdziału HPLC
 • Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury – Immobilizacja oksydoreduktaz fenolowych.
 • Politechnika Łódzka, Katedra Inżynierii Bioprocesowej – Zastosowanie grzybów do dekoloryzacji barwników i ścieków przemysłowych.
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Biochemii Biotechnologii – Immobilizacja substancji biologicznych na protezach medycznych.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności – Enzymy celulo- i hemicelulolityczne.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności – Udział lakazy w procesie modyfikacji modelowych substancji.
 • Uniwersytet Warszawski, Zakład Chemii Fizycznej – Modyfikacja elektrod oraz konstrukcja otwartego bioogniwa.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

 • Catholic University of Louvain, Faculty of Bioengineering, Agronomy and Environment Wetlands Engineering; Louvain-la-Neuve, Belgia – Zrównoważone procesy w przemyśle tekstylnym.
 • Chungbuk National University, Wood and Paper Science; Cheongju, Korea – Rozkład ligninocelulozy.
 • University of Idaho, Environmental Biotechnology Institute; Moscow, USA – Charakterystyka enzymów uczestniczących w procesie rozkładu ligninocelulozy.
 • Kyushu University, Department of Forest and Forest Products Sciences; Sasaguri, Japan – Regulacja procesów rozkładu poszczególnych składników ligninocelulozy.
 • University of Siena, Departament of Biochemistry; Italy – Analiza struktury nowych substancji barwnych syntetyzowanych przez lakazę grzybową.
 • Russian Academy of Sciences, Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms; Saratov, Russia – Peroksydazy grzybowe – budowa, funkcje i zastosowanie
 • (projekt współfinansowany przez Polską Akademię Nauk, w ramach polsko-rosyjskiej wymiany bezdewizowej).