Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

 
Kierownik:
 
Pracownicy:
 
Pracownicy emerytowani: 
prof. dr hab. Edward Kołodziej
prof. dr hab. Barbara Trelińska
 
Główne kierunki badań (archiwistyka): działalność kancelaryjna i archiwalna urzędów w Polsce średniowiecznej, nowożytnej i porozbiorowej.
 
Główne kierunki badań (nauki pomocnicze historii):
  1. Heraldyka państwowa, miejska, rycerska i szlachecka okresu staropolskiego
  2. Problem funkcjonowania pisma w komunikacji społecznej oraz problemy związane z kształtowaniem się i funkcjonowaniem granic w średniowieczu i czasach nowożytnych
  3. Staropolskie inskrypcje epigraficzne w obiegu kulturowym
  4. Edycja inskrypcji z terenu Wojnicza
  5. Edycja inskrypcji powiatu sandomierskiego
  6. Wystrój iluminatorski dokumentów doby staropolskiej; edycja wojnickich metryk parafialnych z XVII – XVIII w.
  7. Heraldyka okresu staropolskiego
  8. Funkcjonowanie zjawiska granicy w aspekcie kulturowym, społecznym i prawnym w średniowieczu i czasach staropolskich; edycje wojnickich metryk parafialnych z XVII – XVIII w.; edycja rejestru dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1689 – 1691
  9. Kasztelanie wczesnośredniowieczne – relacje między strukturami kościelnymi a administracją grodową; osadnictwo, rycerstwo sandomierskie

Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20 – 031 Lublin
 
Pracownicy urzędują w pokojach na Wydziale Filozofii i Socjologii, II piętro.