ZAKŁAD ARCHEOLOGII ŚRODKOWO- I WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO BARBARICUM

Adres

Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum Instytut Archeologii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Kokowski
tel. 81-537-52-86

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są w profilach osobowych pracowników Zakładu

Opis

Pracownicy Zakładu Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum prowadzą badania w następujących głównych obszarach zainteresowań: przemiany kulturowe w młodszym okresie przedrzymskim, w okresie rzymskim i w okresie wędrówek ludów (Wandalowie, Goci, Bastarnowie, Celtowie, Sarmaci i Herulowie); bronioznawstwo okresu przedrzymskiego i rzymskiego; kontakty z Imperium Rzymskim; rzemiosło okresu rzymskiego; dzieje badań archeologicznych wschodniej Europy; wizualizacja archeologii (projekty wystaw; tzw. „archeologia społeczna”); rekonstrukcja zasobów źródłowych utraconych w działaniach wojennych; teoretyczne podstawy badań archeologicznych; archeologia historyczna. W Zakładzie pracuje dwóch stypendystów Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Bonn oraz stypendystka Mellon Scholarship, Maison des Sciences de L’Homme (MSH), at the Maison de l'Archeologie et de l’Ethnologie Rene Ginouves (MAE Nanterre) Paris. Pracownicy realizują własne projekty badawcze i dydaktyczne oraz są czynnymi uczestnikami projektów międzynarodowych, m.in: Illerup Projekt (Aarhus, Dania); Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (Berlin, Niemcy); Corpus der Römischen Funde in Barbaricum (Frankfurt a/M, Niemcy) oraz krajowych, np.: Monumenta Archaeologica Barbarica; sami realizują międzynarodowy projekt Monumenta Studia Gothica.

Więcej informacji na stronie Instytut Archeologii UMCS w Lublinie