ZAKŁAD ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I OKRESU NOWOŻYTNEGO

Adres

Zakład Archeologii Średniowiecza i Okresu Nowożytnego Instytut Archeologii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: dr hab. Marek Florek
tel. 81-537-28-17

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są w profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Główne kierunki badań to osadnictwo Małopolski w średniowieczu, przejście od struktur osadniczych „plemiennych” do „wczesnopaństwowych”, geografia plemienna oraz organizacja terytorialna Małopolski w okresie przed- i wczesnopaństwowym, ośrodki grodowe Lubelszczyzny (funkcja i chronologia), początki miast na Lubelszczyźnie i Ziemi Sandomierskiej, obrządek pogrzebowy w Małopolsce i zachodniej Rusi w średniowieczu, pogranicze kulturowo-polityczne polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu, badania interdyscyplinarne uwarunkowań środowiskowych lokalizacji stanowisk średniowiecznych, antropologia, zróżnicowanie i zmienność biologiczna populacji pradziejowych i historycznych, archeologia czasów współczesnych, archeologia nieodległej przeszłości, archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych, materialne pozostałości konfliktów XX wieku, problematyka cmentarzy wojennych i miejsc spoczynku. Pracownicy aktywnie uczestniczą w projektach i grantach naukowych własnych i zewnętrznych, prowadzą prace wykopaliskowe oraz badania antropologiczne, opracowując dotychczas posiadane zbiory oraz nowo pozyskane materiały.
Więcej informacji na stronie Instytut Archeologii UMCS w Lublinie