ZAKŁAD AKWIZYCJI I DYDAKTYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Opis

Pracownicy Zakładu prowadzą badania dotyczące szeroko pojętych procesów uczenia się i nauczania języka angielskiego jako obcego. Szczegółowa problematyka badań obejmuje wymienione niżej zagadnienia.

1. Rozwijanie sprawności językowych w ujęciu współczesnej glottodydaktyki.

2. Zależności pomiędzy sprawnościami a podsystemami języka.

3. Akwizycja i nauczanie słownictwa obcojęzycznego.

4. Testowanie - problemy konstrukcji testów i ich walidacji.

5. Nauczanie czytania w języku obcym i uczenie się z tekstu: praca z tekstem literackim, informacyjnym i akademickim.

6. Strategie i różnice indywidualne w procesie uczenia się języka obcego.

7. Rola zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego w dydaktyce języków obcych.

8. Rozwijanie kompetecji międzykulturowej.

 

Ponadto, Zakład sprawuje opiekę nad praktykami nauczycielskimi oraz współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS w ramach kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim.

 

Konferencje międzynarodowe zorganizowane przez Zakład:

2012 Language Skills: Traditions, Transitions and Ways Forward

3014 Language Skills: Working with Text and around Text