Zajęcia wyrównawcze

 
Mają za zadanie uzupełnienie wiedzy z zakresu szkoły średniej. Tematyka spotkań dostosowana jest do potrzeb uczestników; umożliwia uzupełnienie i poszerzenie dotychczasowej wiedzy oraz ułatwia świeżo upieczonym studentom sprostanie wymaganiom stawianym podczas egzaminów i zaliczeń. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia wyrównawcze będą miały osoby, które nie uzyskały stypendium. Możliwe będzie również indywidualne skierowanie studenta na zajęcia przez prowadzących zajęcia.

Przewidziano realizację zajęć z: fizyki (6 grup x 8 osób x 20 godz.), matematyki (6 grup x 8 osób x 20 godz.) i laboratorium fizycznego (6 grup x 5 osób x 20godz.). 
Najsłabszym studentom zostaną przydzieleni opiekunowie-doradcy.

Ze wsparcia łącznie skorzysta 50 osób.

Szczegółowe kryteria rekrutacji na zajęcia wyrównawcze określone zostały w Regulaminie zajęć wyrównawczych dostępnym w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu.