Wzory dokumentów (w tym formatowania prac dyplomowych)

 ◊   Standardy formatowania prac dyplomowych na Wydziale Humanistycznym i dokumenty wymagane do dyplomowania (Aktualizacja: 31 maja 2017 r.)
◊   ZARZĄDZENIE Nr 56/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Treść zarządzenia z załącznikami.


◊   UWAGA! Na Wydziale Humanistycznym UMCS umowy do praktyk - indywidualna i ramowa - przygotowywane są przez Dziekanat. (Aktualizacja: 9 grudnia 2016 r.)


◊   Procedury instytutowe dotyczące Praktyk; organizacja i realizacja praktyk na WH - zob. także Dokumenty wewnętrzne


◊   Procedury dotyczące wymiany i wyjazdów zagranicznych.


   Dokumenty dotyczące stypendiów oraz spraw socjalno-bytowych.