Wzory dokumentów i formatowania prac dyplomowych

 ◊  Standardy formatowania prac dyplomowych na Wydziale Humanistycznym i dokumenty wymagane do dyplomowania (Aktualizacja: 31 maja 2017 r.)
◊   Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Tekst ujednolicony - grudzień 2017, po zarządzeniach zmieniających: Zarządzenie Rektora Nr 13/2016 z dnia 9 marca 2016 r.; Zarządzenie Rektora Nr 31/2016 z dnia 17 maja 2016 r. i Zarządzenie Rektora Nr 56/2017 z dnia 2 października 2017 r.).
Treść zarządzenia z załącznikami.


◊   UWAGA! Na Wydziale Humanistycznym UMCS umowy do praktyk - indywidualna i ramowa - przygotowywane są przez Dziekanat. (Aktualizacja: 9 grudnia 2016 r.)


◊   Procedury instytutowe dotyczące praktyk oraz informacje ogólne - zob. Student-Praktyki; organizacja i realizacja praktyk na WH - zob. także Wydział-Jakość kształcenia-Dokumenty wewnętrzne


◊   Procedury dotyczące wymiany i wyjazdów zagranicznych.


   Dokumenty dotyczące stypendiów oraz spraw socjalno-bytowych.