Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej

Kierunek
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1750 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1800 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3700 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta- 10 %:

-        I semestr: 1560 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1620 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3330 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta- 5 %:

-        I semestr: 1655 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1710 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3515 zł

Nr konta:

48 1030 1999 2413 4670 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 10.10.2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 03 (parter)
24-100 Puławy,
z dopiskiem „PODYPLOMOWE STUDIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI EDUKACJI ZDROWOTNEJ”

Planowany termin uruchomienia studiów:

26/27.10.2019 r.

Informacji udziela:

mgr Kamilla Piwowarek,
Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 03 (parter)
24-100 Puławy;
tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66, 81 887 42 80 w. 210
e-mail: kamilla.piwowarek@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr nauk o kulturze fizycznej Krzysztof Krawczyk

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 256
  • w tym praktyki: 60
 • liczba semestrów: 2

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w odstepach dwu- lub trzytygodniowych, w budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławch, ul. 4 Pułku Piechoty WP 18, a także w obiektach sportowychna terenia miasta Puławy. 

UWAGA!

Studia podyplomowe zostaną zaktualizowane w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

W razie ewentualnej zmiany skutkującej koniecznością wydłużenia studiów do trzech semestrów i zwiększenia liczby godzin z niektórych przedmiotów,  opłata za studia pozostanie bez zmian. 

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla osób mających już uprawnienia nauczycieli wszelkiego typu szkół posiadających tytuł zawodowy magistra.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest nadanie nauczycielom innych przedmiotów uprawnień do prowadzenia równieżzajęć z wychowania fizycznego.Absolwent nabędzie też umiejętności pozwalające mu na podjęcie zatrudnienia lub indywidualnej działalności również poza oświatą, głównie w placówkach zajmujących się szeroko rozumianą rekreacją i sportem (np. kluby sportowe, podmioty prowadzące zajęcia z fitness itp. form aktywności fizycznej) oraz zdrowym stylem życia.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Semestr pierwszy:

 • Anatomia funkcjonalna
 • Antropomotoryka
 • Biologia z elementami biochemii
 • Biomechanika sportu
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Higiena żywienia i odnowa biologiczna
 • Psychologia sportu
 • Pedagogika sportu
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Edukacja zdrowotna z elementami korektywy
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Teoria i metodyka sportu
 • Muzyka, rytm, taniec
 • Emisja głosu

Semestr drugi:

 • Gimnastyka
 • Lekkoatletyka
 • Siatkówka
 • Piłka nożna
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Pływanie
 • Praktyka. 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego.