Tworzenie kolekcji cyfrowych

Kierunek
Tworzenie kolekcji cyfrowych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Opłata za semestr:

1 500 zł 

Informacji udziela: 

P. Danuta Grzeszczuk
Sekretariat Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; 
20-031 Lublin
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 („Stara Humanistyka”) 
tel. 81 537 53 77 
e-mail: sekretar@biblio.umcs.lublin.pl

dr Grażyna Piechota
tel. 81 537 27 06
e-mail: piechota.g@gmail.com

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Grażyna Piechota
piechota.g@gmail.com

Czas trwania:

2 semestry/ 180 godz.

Opis Studiów:

Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z projektowaniem, tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi (biblioteki, archiwa, repozytoria, zbiory prywatne itp.)
Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne przy projektowaniu kolekcji cyfrowych dla wybranych materiałów, realizacji procesu digitalizacji, merytorycznym opracowaniu materiałów dla kolekcji cyfrowych, doborze i zabezpieczaniu dokumentów oraz możliwościach wykorzystania kolekcji cyfrowych w różnych sferach aktywności społecznej (kulturze, edukacji, nauce, administracji).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Cyfryzacja w przestrzeni publicznej - 10 godz.
 • Profesjonalne i pozaprofesjonalne kolekcje cyfrowe - 10 godz.
 • Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 godz.
 • Prawne aspekty pozyskiwania i udostępniania zasobów cyfrowych – 10 gpdz.
 • Architektura i wizualizacja informacji - 10 gpdz.
 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych – 20 godz.
 • Digitalizacja zbiorów – 10 godz.
 • Obróbka plików graficznych – 20 gpdz.
 • Książka w sieci – 20 godz.
 • Tworzenie archiwum dźwiękowego – 10 godz.
 • Fotografia cyfrowa – 10 godz.
 • Tworzenie bibliotek cyfrowych – 10 godz.
 • Tworzenie kolekcji tematycznych (projekt) - 30 godz.

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (w tym licencjat) różnych kierunków. Mają charakter studiów doskonalących. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena przygotowanego projektu kolekcji cyfrowej.