Tłumaczenie audiowizualne

Kierunek
Tłumaczenie audiowizualne
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
nie dotyczy
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów, uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych oraz uzyskanie pozytywnego wyniku w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
4. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (tylko w przypadku absolwentów kierunków niefilologicznych lub filologicznych bez angielskiego).

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Opłata za studia:
- I semestr: 3850 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
- II semestr: 4000 zł
- Całkowity koszt studiów: 8000 zł


Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- semestr: 3450 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
- II semestr: 3600 zł
- Całkowity koszt studiów: 7200 zł


Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:
- I semestr: 3650 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
- II semestr: 3800 zł
- Całkowity koszt studiów: 7600 zł


Nr konta do wpłaty czesnego zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracji w IRK dokonać można do 30.09.2021 roku.

Dokumenty prosimy przesłać na podany adres:
Justyna Majczak
Dziekanat Wydziału Filologicznego
Pok. 023, niski parter
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r.

Informacji udziela:
dr Paweł Aleksandrowicz
pawel.aleksandrowicz@mail.umcs.pl

Justyna Majczak
Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 023
justyna.majczak@mail.umcs.pl
+48 81 5375379

Kierownik studiów podyplomowych: dr Paweł Aleksandrowicz

Opis

• liczba godzin dydaktycznych: 250
w tym: laboratoria praktyczne: 244
• liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) znających biegle język polski i język angielski (na poziomie co najmniej C1), którzy chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu tłumaczenia audiowizualnego.
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:
Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania i redagowania wszystkich form tłumaczeń i opracowań audiowizualnych. Nabędą również lub pogłębią ogólne kompetencje tekstowo-językowe związane z tłumaczeniem audiowizualnym.

W szczególności absolwenci posiądą następujące umiejętności:

• Wykonywanie i redakcja polsko- i anglojęzycznych napisów filmowych w profesjonalnym oprogramowaniu dla tłumaczy
• Tworzenie i redakcja skryptu dla lektora
• Tworzenie i redakcja skryptu dubbingowego
• Wykonywanie i redakcja lokalizacji gier komputerowych
• Wykonywanie i redakcja napisów dla niesłyszących
• Wykonywanie napisów na żywo (tzw. respeaking)
• Wykonywanie i redakcja audiodeskrypcji dla niewidomych
• Diagnozowanie potrzeb odbiorców niesłyszących i niewidomych w zakresie opracowań audiowizualnych
• Przekład tekstów audiowizualnych zawierających językowo-kulturowe aspekty, które stanowią wyzwanie dla tłumacza
• Szeroko pojęte kompetencje związane z tłumaczeniem audiowizualnym: kondensacja przekazu, manipulacja językiem, poprawność językowa i merytoryczna przekładu, przykładanie uwagi do szczegółów, naturalność i czytelność przekazu, umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania tłumaczenia, umiejętność wykonywania autokorekty swojej pracy.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
Napisy
Wersja lektorska
Dubbing
Praca z lektorem i aktorem dubbingowym
Lokalizacja gier komputerowych
Napisy dla niesłyszących
Audiodeskrypcja
Respeaking
Redakcja przekładów polskojęzycznych
Redakcja przekładów anglojęzycznych
Językowo-kulturowe aspekty tłumaczenia audiowizualnego
Warsztaty w studio nagrań

Ocena końcowa:
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego egzaminu końcowego. Egzamin obejmuje test z wiedzy z zakresu tłumaczeń i opracowań audiowizualnych, tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na polski oraz redakcję przekładu z języka angielskiego na polski. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie minimum 70% punktów z całości egzaminu.