Rachunkowość (studia w formule kształcenia zdalnego)

Kierunek
Rachunkowość (studia w formule kształcenia zdalnego)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Studiów oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Opłata za studia:

 -        I semestr: 1 890 zł

 -        II semestr: 1 890 zł

 -        Całkowity koszt studiów: 3 780 zł

 Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

 -        I semestr: 1 701 zł 

 -        II semestr: 1 701 zł

 -        Całkowity koszt studiów: 3 402 zł

 Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

 -        I semestr: 1 795,50 zł 

 -        II semestr: 1 795,50 zł

 -        Całkowity koszt studiów: 3 591 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w systemie dokonać można do 2 października 2022 roku.
Dokumenty zgłoszeniowe można składać do 5 października 2022 roku. 

Dokumenty można przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2022 r.

Informacji udziela:

mgr Izabela Karaś
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
tel. 81 537 51 82
e-mail: izabela.karas@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Piotr Zieliński
e-mail: piotr.zielinski@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 226
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

absolwenci studiów wyższych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Student ekonomicznych studiów podyplomowych o specjalności Rachunkowość zdobywa wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy w działach finansowo-księgowych w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Absolwent posiada przygotowanie w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych i analizy ekonomiczno-finansowej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dalszej edukacji i certyfikacji zawodu księgowego, w tym zdobywania tytułu biegłego rewidenta. Zna podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnych jej form prawnych oraz regulacji podatkowych i bilansowych.

Studenci uzyskają umiejętności tworzenia informacji sprawozdawczych niezbędnych do planowania, prowadzenia i kontroli działalności gospodarczej w różnego rodzaju podmiotach. Uczą się analizować dane sprawozdawcze oraz podejmować decyzje z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej i budżetowania. Przygotowani są do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze finansów i rachunkowości.

W planie studiów przewidziano zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego.

Świadectwo ukończenia studiów  jest podstawą do ubiegania się o Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez egzaminu.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 1. Wstęp do rachunkowości
 2. Rachunkowość finansowa
 3. Sprawozdawczość i analiza finansowa
 4. Rachunek kosztów
 5. Elementy prawa
 6. Podatki
 7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 8. Rachunkowość zarządcza
 9. Rachunkowość bankowa
 10.  Ubezpieczenia społeczne
 11.  Systemy informatyczne w rachunkowości
 12.  Seminarium dyplomowe

UWAGA! WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE NA PLATFOMIE WIRTUALNY KAMPUS UMCS LUB POPRZEZ APLIKACJĘ MS TEAMS.

Ocena końcowa:

na podstawie obrony pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.