Rachunkowość (studia w siedzibie Uczelni)

Kierunek
Rachunkowość (studia w siedzibie Uczelni)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Decyzją Kierownika kierunku studia podyplomowe Rachunkowość (w siedzibie Uczelni) 
nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2022/2023. Chętnych zapraszamy na studia w formule kształcenia zdalnego. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłata za studia:

-        I semestr: 1 890 zł

-        II semestr: 1 890 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3780 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1 701 zł 

-        II semestr: 1 701 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3 402 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1 795,50 zł 

-        II semestr: 1 795,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3 591 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 2 października 2022 roku.
Dokumenty zgłoszeniowe można składać do 5 października 2022 roku. 

Prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2022

Informacji udziela:

mgr Izabela Karaś
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego, tel. 81 537 51 82
e-mail: izabela.karas@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Piotr Zieliński
e-mail: piotr.zielinski@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 226
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

absolwenci studiów wyższych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Student ekonomicznych studiów podyplomowych o specjalności Rachunkowość zdobywa wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy w działach finansowo-księgowych w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Absolwent posiada przygotowanie w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych i analizy ekonomiczno-finansowej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dalszej edukacji i certyfikacji zawodu księgowego, w tym zdobywania tytułu biegłego rewidenta. Zna podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnych jej form prawnych oraz regulacji podatkowych i bilansowych.

Studenci uzyskają umiejętności tworzenia informacji sprawozdawczych niezbędnych do planowania, prowadzenia i kontroli działalności gospodarczej w różnego rodzaju podmiotach. Uczą się analizować dane sprawozdawcze oraz podejmować decyzje z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej i budżetowania. Przygotowani są do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze finansów i rachunkowości.

W planie studiów przewidziano zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego.

Świadectwo ukończenia studiów  jest podstawą do ubiegania się o Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez egzaminu.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 1. Wstęp do rachunkowości
 2. Rachunkowość finansowa
 3. Sprawozdawczość i analiza finansowa
 4. Rachunek kosztów
 5. Elementy prawa
 6. Podatki
 7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 8. Rachunkowość zarządcza
 9. Rachunkowość bankowa
 10.  Ubezpieczenia społeczne
 11.  Systemy informatyczne w rachunkowości
 12.  Seminarium dyplomowe

Ocena końcowa:

na podstawie obrony pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.