Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców

Kierunek
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Zasady przyjęć: 

Rekrutację na studia, na warunkach stypendialnych Rządu RP, prowadzi Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSzW. Cudzoziemcy pragnący studiować bez skierowania MNiSzW mogą być przyjęci na zasadach innych, np. na warunkach odpłatności dewizowej. Decyzję podejmuje Rektor. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

  • Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSzW do 15 września
Opis

Organizator: 

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 
20-038 Lublin
ul. Weteranów 18 
tel.: 81 537 28 76
faks: 81 537 56 15 
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl 

Kierownik Studiów podyplomowych: 

dr Daniela Kołodziej 

Czas trwania:

2 semestry 

Opis Studiów: 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli – głównie ze Wschodu - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do nauki języka polskiego, historii i kultury polskiej. 
Nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym i obejmuje 2 specjalizacje: polonistyczną i historyczną
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów na podstawie egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.

Program studiów: 

Program nauczania obejmuje: lektorat języka polskiego, blok przedmiotów ogólnohumanistycznych oraz blok przedmiotów kierunkowych wybranej specjalizacji. 
W ramach bloku przedmiotów ogólnohumanistycznych prowadzone są zajęcia m.in. z dziejów kultury polskiej, kultury żywego słowa, etyki. 
Dla słuchaczy specjalizacji polonistycznej przeznaczone są zajęcia z historii literatury polskiej, teorii literatury, historii języka polskiego, nauki o współczesnym języku polskim, historii Polski oraz dydaktyki języka polskiego i literatury polskiej połączone z hospitacją lekcji w szkole. 
Specjalizacja historyczna obejmuje zajęcia z historii Polski poszczególnych epok, historii historiografii polskiej i 
dydaktyki historii połączone z hospitacją lekcji w szkole. 
Program obydwu specjalizacji uwzględnia ponadto takie przedmioty jak: geografia Polski i środki multimedialne w dydaktyce przedmiotów humanistycznych.

Opłata za semestr: 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi studentów cudzoziemców 

Informacji udziela:

mgr Anna Chrupczalska 
20-038 Lublin
ul. Weteranów 18

tel.: 81 537 28 76 
faks: 81 537 56 15 
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl 
www.cjkp.umcs.lublin.pl