Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Kierunek
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów (do wyczerpania limitu 30 miejsc). Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Rejestracja w systemie IRK oraz termin składania dokumentów do 15 września 2018 r.

Nr konta bankowego:

58 1030 1999 2409 1270 0014 8201

Opłata za semestr:

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3 800 zł, w tym:

 • opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wpisowe) - 150 zł
 • opłata za naukę (czesne): semestr I - 1 750 zł, semestr II: 1 870 zł
 • opłata za wydanie świadectwa - 30 zł.

Zniżki:

Absolwenci UMCS, którzy przystąpili do Programu Absolwent UMCS, ich dzieci i małżonkowie mogą uzyskać zniżkę w opłacie czesnego w wysokości:

 • 10 % opłaty za studia podyplomowe dla absolwentów UMCS
 • 5 % opłaty za studia podyplomowe dla dzieci i małżonków absolwentów UMCS

Warunkiem otrzymania zniżki jest posiadanie karty absolwenta UMCS i dołączenie jej kserokopii do dokumentów rekrutacyjnych.

Opis

Organizator:

Wydział Politologii UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Andrzej Dumała

Czas trwania:

dwa semestry (220 godz.)

Opis studiów:

Studia przeznaczone będą dla cudzoziemców (co do zasady) z państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (UE) oraz Polaków zainteresowanych funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Studia tworzą możliwość zdobycia wiedzy na temat prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Problematyka studiów została ukierunkowana na potrzeby osób prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE i państw stowarzyszonych z UE, a także osób funkcjonujących w instytucjach obsługujących rynek wewnętrzny UE.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (2-3 razy w ciągu semestru), ale znacząca część zajęć będzie realizowana w formule zdalnego nauczania (e-learningu) przy wykorzystaniu platformy UMCS. Zajęcia poprowadzą pracownicy UMCS, KUL, WSPA i SGH oraz praktycy - przedsiębiorcy.

Słuchaczem studiów może być absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Przedmioty obejmują całokształt zagadnień funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Akcent przesunięty jest na kwestie związane z udziałem obywatela - konsumenta i przedsiębiorstwa w rynku wewnętrznym UE.
Semestr I (112 godz.):

 • Geneza, rozwój i strategia RW UE (12 godz.)
 • Prawo RW UE (24 godz.)
 • Prawo i polityka konkurencji UE (16 godz.)
 • Zarządzanie RW UE - wprowadzenie (4 godz.)
 • Przyjmowanie aktów prawnych RW UE (8 godz.)
 • Transpozycja prawa RW UE (8 godz.)
 • Postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie naruszania prawa RW UE (8 godz.)
 • Włączanie obywateli i przedsiębiorstw w zarządzanie RW UE (4 godz.)
 • System Informacyjny Rynku Wewnętrznego (4 godz.)
 • Zamówienie publiczne w UE (8 godz.)
 • Polityka ochrony konsumenta UE (16 godz.)

Semestr II (108 godz.)

 • Sieć EURES i inne kanały informacji o RW UE (4 godz.)
 • Rozwiązywanie problemów RW UE (12 godz.)
 • Pracownik na RW UE (20 godz.)
 • Wspieranie przedsiębiorczości na RW UE (12 godz.)
 • Budowanie marki na RW UE (8 godz.)
 • Funkcjonowanie jednolitego rynku usług UE (16 godz.)
 • Jednolity rynek cyfrowy UE (4 godz.)
 • RW UE a państwa trzecie - podstawy relacji i zakres oddziaływań (8 godz.)
 • Obywatele i przedsiębiorstwa z państw trzecich na RW UE (8 godz.)
 • Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (4 godz.)
 • Wyzwania dla RW UE (4 godz.)
 • Seminarium (8 godz.)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiadać będzie specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, a także praktyczne umiejętności i kompetencje wykorzystania prawa i instrumentów rynku wewnętrznego do świadomego pełnienia ról konsumenta, pracownika i przedsiębiorcy. 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów, zaliczeń oraz pracy końcowej przewidzianych programem studiów.

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2018 r.

Informacji udziela:

Kierownik studiów: dr Andrzej Dumała, e-mail: adumala@poczta.umcs.lublin.pl
Pani mgr inż. Maria Czajka
Dziekanat Wydziału Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00
tel. (48) 81 537 60 21     

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne UMCS we Lwowie
Lwów, ul. Kopernika 40 A (Pałac Sapiehów)
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 19.00