Nowe technologie dla kultury i administracji

Kierunek
Nowe technologie dla kultury i administracji
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Opłata za semestr:

1500 zł

Informacji udziela:

p. Danuta Grzeszczuk
Sekretariat Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej;
20-031 Lublin
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 („Stara Humanistyka”)
tel. 81 537 53 77
e-mail: sekretar@biblio.umcs.lublin.pl

prof. dr hab. Maria Juda
tel.: 081 537 53 77
e-mail; dyrekt@biblio.umcs.lublin.pl

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Maria Juda
dyrekt@biblio.umcs.lublin.pl

Czas trwania:

2 semestry/ 220 godz.

Opis Studiów:

Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w pracy instytucji kultury i administracji.
Nowoczesne technologie dają możliwości tworzenia i wsparcia dostępu obywateli do dóbr kultury i usług administracyjnych, otwierając równocześnie nowe kanały komunikacji. Studia są adresowane do osób, które chcą poznać kompleksowe narzędzia i zdobyć kompetencje pozwalające efektywnie stosować nowe technologie w działalności urzędów i placówek kulturalnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Społeczeństwo informacji i wiedzy – 20 godz.
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze – 20 godz.
 • Administracja państwowa i samorządowa – 10 godz.
 • Komunikacja społeczna – 10 godz.
 • Strategie zarządzania i rozwoju kultury – 20 godz.
 • Prawo autorskie i ochrona danych osobowych – 10 godz.
 • Potrzeby i kompetencje informacyjne – 10 godz.
 • Nowe technologie w kulturze – 20 godz.
 • Nowe technologie w administracji – 20 godz.
 • Komunikacja w kulturze i administracji – 10 godz.
 • Media społecznościowe w działalności kulturalnej i administracyjnej – 10 godz.
 • Interaktywne technologie komputerowe – 10 godz.
 • Techniki marketingu treści – 10 godz.
 • Elektroniczne źródła informacji o regionie – 10 godz.
 • Tworzenie i obsługa stron internetowych (projekt) - 30

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (w tym licencjat) różnych kierunków. Mają charakter studiów doskonalących. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena przygotowanego projektu strony internetowej.