Nauczanie biologii

Kierunek
Nauczanie biologii
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

 • semestr I: 1 550 zł
 • semestr II: 1 350 zł
 • semestr III: 1 350 zł

Numer konta dla edycji 2017/2018 (od semestru zimowego - październik 2017):

65 1030 1999 2411 6270 0014 6301

Numer konta dla edycji 2018/2019:

94 1030 1999 2411 6270 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

do 31 października 2018 r.
Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Opis

Kierownik Studiów:

dr Anna Maria Wójcik

Czas trwania:

trzy semestry

Opis Studiów:

studia są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze. Studia podyplomowe nadają uprawnienia do nauczania biologii w szkołach ponadpodstawowych (gimnazjum, liceum ogólnokształcące i liceum profilowane). Warunkiem ich ukończenia jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem Studiów przedmiotów i obecność na zajęciach.

Program Studiów obejmuje 441 godzin:

W programie studiów występują przedmioty:

 • Biologia komórki
 • Mikrobiologia z genetyką
 • Biochemia z biotechnologią
 • Botanika z anatomią roślin
 • Zoologia z hydrobiologią
 • Fizjologia roślin
 • Fizjologia zwierząt
 • Elementy anatomii i fizjologii człowieka
 • Ekologia
 • Ochrona środowiska
 • Ewolucja świata organicznego
 • Dydaktyka biologii
 • Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne
 • Multimedia w edukacji szkolnej
 • Zajęcia terenowe
 • Praktyki pedagogiczne

Planowany termin rozpoczęcia zajęć (edycja od semestru letniego):

listopad 2018

Informacji udziela:

mgr Konrad Koperwas – Kierownik Dziekanatu Wydziału
Biologii i Biotechnologii
Akademicka 19
20-033 Lublin
tel.: 81 537 52 16
e-mail: biolbiot@umcs.lublin.pl
oraz
dr Anna Maria Wójcik
Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej
Instytut Biologii i Biochemii UMCS,
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel.: 81 537 50 65