Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Kierunek
Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

 • do 27 października 2017 r.

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Opłaty:

opłata za semestr I: 1550 zł

opłata za semestr II: 1420 zł 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2017 r.

Opis

Kierownik Studiów:

dr hab. Piotr Sugier 
tel.: (81) 537 59 46
e-mail: piotr.sugier@poczta.umcs.lublin.pl  

Czas trwania:

2 semestry (215 godzin) 

Rodzaj i charakter studiów:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych (magisterium, licencjat). Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami monitoringu, a także aktualnymi  przepisami prawa i najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania dostępnych baz danych oraz geograficznych systemów informacyjnych w ochronie i zarządzaniu środowiskiem. Wiedza zdobyta podczas wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń terenowych będzie pomocna w ocenie stopnia zanieczyszczenia, w identyfikacji siedlisk przyrodniczych oraz w określeniu stopnia naturalności ekosystemów, a także umożliwi właściwe zarządzanie obszarami chronionymi. Słuchacze zapoznają się z zasadami tworzenia różnego typu dokumentacji przyrodniczej, planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych, a także prognoz oddziaływania na środowisko.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i obecność na zajęciach. 

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium, licencjat). 

Program studiów:

I blok – Monitoring środowiska

 1. Bioindykacyjne metody oceny stanu środowiska.
 2. Podstawy prawne i zasady monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 3. Remediacja środowiska.
 4. Monitoring bezkręgowców.
 5. Monitoring zanieczyszczeń.
 6. Analizy środowiskowe.
 7. Identyfikacja zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

II blok – Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem

 1. Podstawy prawne ochrony środowiska i przyrody w Polsce. Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
 2. Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem. Koszty korzystania ze środowiska. Wycena zasobów przyrodniczych.
 3. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce. Możliwości zdobywania funduszy na cele pro-środowiskowe.

III blok – Zarządzanie środowiskiem

 1. Systemy i instrumenty zarządzania środowiskiem.
 2. Zarządzanie przestrzenią – planowanie przestrzenne, działalność inwestycyjna, oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi i chronionymi – przykłady dobrych praktyk.
 4. Bazy danych w ochronie przyrody i środowiska.
 5. GIS w zarządzaniu środowiskiem. 

Warunki ukończenia studiów:

Na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie „Monitoringu i zarządzania środowiskiem”.

Ostateczny wynik ukończenia studiów wyrównuje się zgodnie z zasadą:
do 3,25 – dostateczny (3,0);
od 3,26 do 3,75 – plus dostateczny (3,5);
od 3,76 do 4,25 – dobry (4,0);
od 4,26 do 4,75 – plus dobry (4,5);
od 4,76 – bardzo dobry (5,0).

Uzyskane kwalifikacje po ukończeniu studiów:

Absolwent otrzymuje świadectwo dokumentujące jego przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska, w służbach ochrony przyrody i krajobrazu, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska, lasach państwowych i jako doradca rolno-środowiskowy. Wiedza praktyczna zdobyta m.in. podczas zajęć terenowych przydatna będzie podczas pracy nie tylko w instytucjach zajmujących się monitoringiem oraz ochroną przyrody i środowiska, ale w większości przedsiębiorstw w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i inwestycjami. Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas trwania studiów pozwolą właściwie zarządzać zasobami przyrody i środowiska na wszystkich szczeblach administracji państwowej, instytucji zajmujących się monitoringiem środowiska, a także przydatne będą pracownikom lasów państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, jak również prywatnych firm konsultingowych. Absolwenci będą w pełni przygotowani do pozyskiwania informacji o środowisku, a także gromadzenia, przesyłania, udostępniania i wykorzystywania danych monitoringowych. Zdobędą także zdolność samodzielnego tworzenia różnego typu dokumentacji przyrodniczej, planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych. Ponadto, otrzymają przygotowanie do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko. 

Minimalna liczba słuchaczy:

20 osób. 

Informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
Adres: ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
tel.: (81) 537 52 16, 537 52 15
faks: (81) 537 54 14
e-mail: biolbiot@poczta.umcs.lublin.pl