Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C

Kierunek
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Rekerutacja wydłużona do 17.11.2019 r.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1350 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1500 zł

-        III semestr: 1530 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4530 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1215 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1350 zł

-        III semestr: 1377 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4092 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1282,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1425 zł

-        III semestr: 1453,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4311 zł


Nr konta:

69 1030 1999 2405 1070 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do  17 listopada 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

listopad 2019 r.

Informacji udziela:

dr hab. Anna Dymmel
e-mail: a.dymmel@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Anna Dymmel

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 350
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (także licencjackich) dowolnego kierunku pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w zawodzie bibliotekarza i pracownika ośrodka informacji. Adresatami są osoby jeszcze nie zatrudnione w bibliotekach oraz pracownicy bibliotek, ośrodków informacji różnego typu. Studia pozwolą także zdobyć podstawy zawodu przyszłości - brokera informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

- pracy na stanowisku bibliotekarza w bibliotekach różnego typu m.in. w bibliotekach publicznych i nowoczesnych mediatekach

- w bibliotekach naukowych i nowoczesnych ośrodkach informacji

- osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują również kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych/mediatekach, szkolnych centrach informacji i bibliotekach pedagogicznych

- w innych instytucjach kultury i edukacji, w firmach  prowadzących działalność biblioteczną i informacyjną

Absolwent legitymuje się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w działalności zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji, w tym dotyczącymi organizacji nowoczesnej biblioteki i zasad jej funkcjonowania. Nabywa umiejętności sprawnego opracowywanie, tworzenia, selekcjonowania i oceny jakości informacji.

Tylko u nas  oferowane są praktyczne zajęcia prowadzone w przystępny sposób z wybranych technologii informacyjnych, potrzebnych w pracy w nowoczesnych bibliotekach oraz przydatnych w innych instytucjach kultury i edukacji. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności nowoczesnej  promocji książki, czytelnictwa, innych mediów, potrafi właściwie identyfikować potrzeby użytkowników bibliotek i informacji, co pozwala na efektywnie kształtowanie oferty bibliotecznej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Seminarium
Nauka o informacji
Wprowadzenie do bibliologii i informatologii
Źródła informacji
Internet jako środowisko informacyjne
Technologia informacyjna
Forum internetowe - on line
Organizacja i zarządzanie biblioteką
Opracowanie formalne zbiorów
Opracowanie rzeczowe zbiorów
Komputeryzacja procesów bibliotecznych
Organizacja biblioteki i mediateki szkolnej
Prawo w bibliotece
Czytelnictwo i zagadnienia komunikacji społecznej
Edukacja informacyjna i medialna w bibliotece
Metodyka pracy z użytkownikiem
Dziedzictwo kultury książki i zbiory specjalne
Instytucje książki w polityce kulturalnej
Zajęcia fakultatywne

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej. Pracę dyplomową ocenia promotor. Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów i pracy dyplomowej.