Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C

Kierunek
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1350 zł + 150 zł

-        II semestr: 1500 zł

-        III semestr: 1530 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4530 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1215 zł + 150 zł

-        II semestr: 1350 zł

-        III semestr: 1377 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4092 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1282,50 zł + 150 zł

-        II semestr: 1425 zł

-        III semestr: 1453,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4311 zł


Nr konta:

69 1030 1999 2405 1070 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do  17 listopada 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

listopad 2019 r.

Informacji udziela:

dr hab. Anna Dymmel
e-mail: a.dymmel@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Anna Dymmel

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 350
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (także licencjackich) dowolnego kierunku pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w zawodzie bibliotekarza i pracownika ośrodka informacji. Adresatami są osoby jeszcze nie zatrudnione w bibliotekach oraz pracownicy bibliotek, ośrodków informacji różnego typu. Studia pozwolą także zdobyć podstawy zawodu przyszłości - brokera informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

- pracy na stanowisku bibliotekarza w bibliotekach różnego typu m.in. w bibliotekach publicznych i nowoczesnych mediatekach

- w bibliotekach naukowych i nowoczesnych ośrodkach informacji

- osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują również kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych/mediatekach, szkolnych centrach informacji i bibliotekach pedagogicznych

- w innych instytucjach kultury i edukacji, w firmach  prowadzących działalność biblioteczną i informacyjną

Absolwent legitymuje się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w działalności zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji, w tym dotyczącymi organizacji nowoczesnej biblioteki i zasad jej funkcjonowania. Nabywa umiejętności sprawnego opracowywanie, tworzenia, selekcjonowania i oceny jakości informacji.

Tylko u nas  oferowane są praktyczne zajęcia prowadzone w przystępny sposób z wybranych technologii informacyjnych, potrzebnych w pracy w nowoczesnych bibliotekach oraz przydatnych w innych instytucjach kultury i edukacji. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności nowoczesnej  promocji książki, czytelnictwa, innych mediów, potrafi właściwie identyfikować potrzeby użytkowników bibliotek i informacji, co pozwala na efektywnie kształtowanie oferty bibliotecznej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Seminarium
Nauka o informacji
Wprowadzenie do bibliologii i informatologii
Źródła informacji
Internet jako środowisko informacyjne
Technologia informacyjna
Forum internetowe - on line
Organizacja i zarządzanie biblioteką
Opracowanie formalne zbiorów
Opracowanie rzeczowe zbiorów
Komputeryzacja procesów bibliotecznych
Organizacja biblioteki i mediateki szkolnej
Prawo w bibliotece
Czytelnictwo i zagadnienia komunikacji społecznej
Edukacja informacyjna i medialna w bibliotece
Metodyka pracy z użytkownikiem
Dziedzictwo kultury książki i zbiory specjalne
Instytucje książki w polityce kulturalnej
Zajęcia fakultatywne

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej. Pracę dyplomową ocenia promotor. Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów i pracy dyplomowej.