Fizyka

Kierunek
Fizyka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji na temat studiów udzielają: 

dr Waldemar Berej, Instytut Fizyki UMCS, p. 353 (część C, III piętro) tel. 81 537 61 97, 
e-mail: w.berej@poczta.umcs.lublin.pl 
mgr Janusz Filiks, Instytut Fizyki UMCS, p. 139 (część A, I piętro), tel. 81 537 61 54, 
e-mail: janusz.filiks@poczta.umcs.lublin.pl

Uwaga: Ze względu na charakter wykonywanej pracy żadna z wymienionych powyżej osób nie dyżuruje przy telefonie. W przypadku, gdy przez dłuższy czas nie można skontaktować się telefonicznie, osoba zainteresowana jest proszona o wysłanie zapytania drogą e-mailową.

Termin przyjmowania dokumentów:

do 25 lutego 2019 r.

Data rozpoczęcia zajęć

2 marca 2019 r. (pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych)

Numer konta bankowego na edycję 2018/2019: 20 1030 1999 2402 7470 0014 9301

Dokumenty prosimy przesłać pocztą na adres: 

Janusz Filiks 
Instytut Fizyki UMCS 
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 
20-031 Lublin 
albo dostarczyć do rąk własnych mgr. Janusza Filiksa, upewniwszy się przedtem telefonicznie bądź mailowo, czy w danym terminie będzie on w swoim pokoju (p. 139, część A, I piętro).

Opłata za semestr: 

1500 zł (opłata rekrutacyjna w wysokości 150 zł jest zaliczana na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów) 

Opis

Organizator: 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki 
Adres: 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 
Faks: 81 537-61-91 
www: http://www.umcs.pl 

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Waldemar Berej 

Czas trwania: 
3 semestry (zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w soboty i niedziele – 7 weekendów w semestrze) 

Opis studiów: 
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych magisterskich z grupy kierunków matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych. Celem studiów jest przypomnienie i uzupełnienie wiedzy z fizyki zdobytej w czasie studiów wyższych oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie metodyki nauczania fizyki w szkole. Studia umożliwiają osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, zdobycie kwalifikacji merytorycznych do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich (ponadpodstawowych). 

Warunki ukończenia studiów: 
Zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz odbycie praktyk.

Program studiów: 
Program obejmuje 375 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyki w szkole (30 godzin w szkole podstawowej i 30 godzin w szkole średniej (ponadpodstawowej)).

Zajęcia na uczelni obejmują następujące przedmioty: 

 • Podstawy fizyki I
 • Podstawy fizyki II
 • Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań
 • Dydaktyka fizyki
 • Eksperyment w nauczaniu fizyki
 • Pracownia fizyczna I
 • Historia i metodologia fizyki
 • Elementy astrofizyki i astronomii
 • Wybrane zagadnienia matematyki wyższej
 • Technologie informacyjne
 • Komputer w nauczaniu fizyki