Filozofia i etyka

Kierunek
Filozofia i etyka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Limit miejsc: 24. 

Kierownik  Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. Lesław Hostyński
Instytut Filozofii UMCS - Katedra Etyki
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/302, 20-031 Lublin
tel.: (81) 537-28-19
e-mail: leslaw.hostynski@umcs.pl

Opis
     

Kierunek  Filozofia i etyka został wyróżniony Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Opis studiów:

  • Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, absolwentów studiów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych posiadających wykształcenie wyższe, realizujących przedmioty filozofia i/lub etyka bądź przygotowujących się do ich realizacji i posiadających już kwalifikacje pedagogiczne.
  • Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne z zakresu planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. 
  • Program studiów podyplomowych realizowany na kierunku zawiera efekty uczenia się obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne wymagane dla 7 poziomu kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego. Poziom 7 jest najwyższym poziomem kwalifikacji przewidywanym dla studiów podyplomowych wśród poziomów kwalifikacji wyróżnionych w Polskiej Ramie Kwalifikacji. 
  • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych teoretyków oraz praktyków w swoich dziedzinach i łączą tradycyjne nauczanie akademickie z edukacją on-line na https://kampus.umcs.pl/  

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Analiza tekstu filozoficznego
Bioetyka
Coaching w edukacji
Dydaktyka nauczania filozofii i etyki
Erystyka
Etyka zawodowa nauczyciela
Filozofia człowieka
Filozofia przyrody
Filozofia religii
Filozoficzne i moralne problemy w literaturze
Kompetencje informatyczne i medialne w praktyce edukacyjnej
Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
Wprowadzenie do filozofii
Wprowadzenie do etyki
Wybrane zagadnienia aksjologii
Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Historia filozofii nowożytnej
Historia powszechna myśli etycznej
Historia polskiej myśli etycznej
Logika pragmatyczna
Moralne problemy współczesności
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Psychologia  moralności
Przywództwo i zarządzanie w edukacji
Praktyki

Sylwetka absolwenta:

Absolwent otrzymuje wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Poza uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem merytorycznym, studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji o charakterze dodatkowej specjalności.

Informacji udziela:
mgr inż. Monika Wrona
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/ p.31
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 11 (poniedziałek-piątek: godz. 11.00-14.00)
e-mail: monika.wrona@umcs.pl

link do strony UMCS oraz http://etyka.umcs.pl/