Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy

Kierunek
Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


UWAGA! Wydłużono rekrutację na semestr zimowy 2021/2022 (od października 2021 r.). 


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie 
Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1400 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1400 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2950 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1245 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1260 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2655 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1322,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1330 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2802,50 zł 

Nr konta:

77 1030 1999 2407 6470 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30 września 2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r.

Informacji udziela:

dr hab. Agnieszka Buczak
abuczak@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Agnieszka Buczak

Opis

Program studiów przewiduje dwie ścieżki edukacyjne (kandydaci wybierają jedną ze ścieżek specjalnościowych, za dodatkową opłatą 300 zł mogą realizować obydwie specjalności):
1)Studia dokształcające przygotowujące nauczycieli, pedagogów do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną w placówkach oświatowo -wychowawczych oraz podejmowania działań z zakresu pierwszej pomocy.
2) Studia dokształcające dla pracowników i pracodawców oraz osób samozatrudnionych przygotowujące do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia w miejscu pracy (w tym również dla pracowników socjalnych i przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników instytucji samorządowych i pozarządowych).

Studia realizowane będą na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

  • liczba godzin dydaktycznych: 250 (300 godzin przy dwu specjalnościach)
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone będą dla: absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) zainteresowanych edukacją zdrowotną i promocją zdrowia w różnych środowiskach. Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników delegowanych do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną w zakładach pracy, osób samozatrudnionych i planujących działalność gospodarczą w obszarze edukacji zdrowotnej. Słuchaczami studiów mogą zostać również inne osoby zainteresowane poszerzaniem własnych kompetencji zdrowotnych oraz  upowszechnieniem edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach.

Absolwenci studiów

przygotowani są do realizacji zadań i działań profilaktycznych  związanych z edukacją zdrowotną w różnych placówkach.  Na zajęciach słuchacze uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności sprzyjające kształtowaniu postaw indywidualnych i społecznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (fizycznego, psychicznego i społecznego). Kształtują świadomość na temat zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem  zdrowego odżywiania się oraz dobrych relacji interpersonalnych. W ramach studiów słuchacze nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zajęciom ze specjalistami z dziedziny ratownictwa medycznego przygotowywani są do podejmowania odpowiednich czynności ratujących życie. Absolwenci wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymują zaświadczenie potwierdzające praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zaświadczenie zostanie wystawione przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie.

Ocena końcowa:

Oceny z wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem studiów zostaną wyszczególnione na świadectwie.