Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela

Kierunek
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
Z dopiskiem „ Edukacja włączająca

Opłata za studia:

-        I semestr: 2080zł + 150 zł

-        II semestr: 2240 zł

-        III semestr: 2240 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6710 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1857 zł + 150 zł

-        II semestr: 2016 zł

-        III semestr: 2016 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6039 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1968,50 zł + 150 zł

-        II semestr: 2128 zł

-        III semestr: 2128 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6374,50 zł

Nr konta:

informacja wkrótce

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 31 stycznia 2022 r.

Planowany termin uruchomienia studiów: luty 2022 roku

Informacji udziela:
Jolanta Misiur
tel.  81 537 63 01
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Dorota Chimicz
e-mail: dorota.chimicz@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 625
    • w tym praktyki: 180
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela” skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5-letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego dla edukacji (UDL) mającego na celu  maksymalizację możliwości uczenia się dla wszystkich uczniów.

Absolwenci studiów podyplomowych Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela będą posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w systemie integracyjnym i ogólnodostępnym. Będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:

• udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych,

• planowania i prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej, obejmującego indywidualizację zadań i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach szkoły ogólnodostępnej z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego dla edukacji,

• opracowania uniwersalnych. projektów edukacyjnych dotyczących przełamywania barier w funkcjonowaniu osób wykluczonych,

• współpracy z innymi specjalistami organizującymi profesjonalne wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  i ich rodzin.

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

Zaproponowany program kształcenia na studiach podyplomowych Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela uzupełnia aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem ze SPE w środowisku włączającym, a w szczególności:

1. Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie edukacji włączającej.

2. Umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

3. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie do tworzenia właściwych warunków do organizowania i realizacji procesu edukacji i rehabilitacji dziecka/ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych na wszystkich poziomach edukacyjnych w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej (ogólnodostępnych), a także integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnymi z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego dla edukacji.

4. Umożliwia udzielanie wsparcia nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych, realizującym zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w programie i pracy wychowawczej z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w warunkach szkoły ogólnodostępnej.

5. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (180 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.