Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne)

Kierunek
Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1150 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1150 zł

-        III semestr: 1150 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3 600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1020 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1035 zł

-        III semestr: 1035 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3240 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1085 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1095,50 zł

-        III semestr: 1095,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3420 zł

Nr konta:

23 1030 1999 2407 6270 0015 2301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 15 lutego 2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2021 r.

Informacji udziela:

dr Anna Bieganowska-Skóra
a.bieganowska@umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Anna Bieganowska-Skóra

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 460
    • w tym praktyki: 90 h
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:  

nauczyciele oraz absolwenci studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami).

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Przygotowani są ponadto  do realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych oraz działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem oraz edukacją zdrowotną w szkole i pozaszkolnych placówkach edukacyjnych.        

Absolwenci w toku studiów uzyskują wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoznawanie i ocenę niebezpieczeństw  w różnych miejscach zdarzeń. Przygotowani są do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń  i podejmowania  czynności ratujących życie. Na zajęciach słuchacze uzyskują także wiedzę i nabywają umiejętności sprzyjające kształtowaniu świadomości prozdrowotnej oraz postaw indywidualnych i społecznych wobec holistycznie ujmowanego zdrowia.

Realizacja rozszerzonego praktycznego kursu pierwszej pomocy z metodyką (150 godzin) uprawnia absolwentów studiów do prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla  uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych problematyką. Absolwenci wraz dyplomem ukończenia studiów otrzymują zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (wystawione przez Medyczne Studium Zawodowe).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Moduł I Bezpieczeństwo z metodyką – zagadnienia ogólne (80 godzin)

System bezpieczeństwa państwa

Bezpieczeństwo kraju w kontekście międzynarodowym

Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

Krótki kurs samoobrony

Moduł II Pierwsza pomoc z metodyką (150 godzin)

Organizacja ratownictwa medycznego

Miejsce zdarzenia i ocena poszkodowanego

Standardy postępowania w stanach nagłych i urazach mechanicznych

Działania praktyczne w ratownictwie

Metodyka nauczania pierwszej pomocy

Moduł III Edukacja zdrowotna z metodyką (140 godzin)

Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej

Potrzeby zdrowotne i zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży

Zdrowy styl życia i profilaktyka chorób

Bezpieczeństwo w mediach

Zagrożenia bezpieczenstwa w relacjach interpersonalnych i społecz.

Rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych

Bezpieczeństwo uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zdrowie, bezpieczeństwo,  profilaktyka w zakresie odżywiania

Metodyka edukacji zdrowotnej

Profilaktyka uzależnień

Moduł IV Praktyka w szkole – 90 godzin

Ocena końcowa:

Oceny z wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem studiów zostaną wyszczególnione na świadectwie