Cyberbezpieczeństwo

Kierunek
Cyberbezpieczeństwo
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Wydłużono rekrutację na semestr zimowy 2021/2022 (od października 2021).

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  3. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 3350 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 3500 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 3000 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 3150 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6300 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 3200 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 3300 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6650 zł

Nr konta: 65 1030 1999 2402 2670 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30 września 2021 roku.

 

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

tel. 81 537 58 45

e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r.

Informacji udziela:

dr Marek Miśkiewicz

Instytut Informatyki, Zakład Cyberbezpieczeństwa, IV piętro, pokój 409

ul. Akademicka 9

20-033 Lublin

tel. 81 537 29 44

e-mail: marek.miskiewicz@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Marek Miśkiewicz

OPIS

2 semestry, w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie), łącznie 210 godzin laboratoriów w specjalistycznych pracowniach.

Grupa docelowa:

Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister lub równoważne), zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji, w szczególności dotyczącą bezpieczeństwa w sieciach komputerowych dotyczącego aplikacji i usług. Zdobędzie umiejętności posługiwania się narzędziami przydatnymi w pracy pentestera, zapozna się z metodami i technikami przeprowadzania testów bezpieczeństwa w systemach cyfrowych. Pozna podstawy kryptografii stosowanej oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach komputerowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Środowisko Cyber Experta - System Kali Linux 30 godz.

Programowanie w języku Python 15 godz.

Bezpieczeństwo Web Aplikacji 30 godz.

Bezpieczeństwo sieci komputerowych 30 godz.

Bezpieczne programowanie aplikacji 30 godz.

Kryptografia stosowana 30 godz.

Testy penetracyjne 30 godz.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 15 godz.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen na zaliczeniach z przedmiotów objętych programem studiów. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, zaokrąglona według zasad określonych w Regulaminie.