Zarządzanie w politykach publicznych

Kierunek
Zarządzanie w politykach publicznych
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Zarządzanie w Politykach Publicznych (ang. Public Policy) - to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Mają one profil praktyczny, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na praktyki zawodowe. Można je realizować w różnych instytucjach i organizacjach, z którymi współpracujemy. Hasło, które towarzyszy naszym studentom każdego dnia, to ROZWÓJ PRZEZ DZIAŁANIE.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Polskie doświadczenia z polityką publiczną, Aktorzy polityk publicznych, Elementy socjologii polityki, Gromadzenie i przetwarzanie danych, Metody ewaluacyjne, Prawo w politykach publicznych, Unia Europejska: instytucje i system prawny, Instytucje życia publicznego - wizyty studyjne, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Projekt społeczny.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/zarzadzanie-w-politykach-publicznych,809.htm

Specjalności w ramach kierunku:

Każdy student wybiera 2 spośród 5 modułów:

 1. Polityka Gospodarcza
 2. Polityka Regionalna
 3. Polityka Zdrowotna
 4. Polityka Kulturalna i Edukacyjna
 5. Migracje i Polityka Migracyjna UE

Wybór modułów odbywa się w III semestrze studiów. Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z czterech przedmiotów.

Sylwetka absolwenta:

Założonym efektem kształcenia jest zdobycie praktycznych umiejętności polegających na głębszym zrozumieniu specyfiki określonych polityk publicznych, doskonaleniu jakości polityk, ewaluacji wyników polityk, zrozumienia środków realizacji polityk i pokazania zachodzących w nich procesów. Celem głównym jest zdobycie wiedzy o uwarunkowania stanowienia danych polityk, określenie ich głównych podmiotów oraz sposobów ich funkcjonowania oraz efektów działań publicznych podejmowanych w danych politykach. Istotna jest tu znajomość ekonomicznego, społecznego, w tym regionalnego i kulturowego, kontekstu tych działań.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma ogólną wiedzę teoretyczną i faktograficzną, niezbędną dla studiowanego kierunku, w zakresie wybranych aspektów dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w ramach: filozofii, socjologii, nauki o polityce, ekonomii, nauki o administracji, prawa, finansów, posiada ogólną wiedzę dotyczącą typologii polityk publicznych, ich genezy i stylów uprawiania oraz zakresu zarządzania publicznego.
 • posiada wiedzę na temat struktur problemów publicznych, priorytetów w działaniach publicznych i powiązań problemów w różnych perspektywach czasowych i w wymiarach: przestrzennym, sektorowym i horyzontalnym
 • posiada wiedzę o kluczowych fazach polityki publicznej: od identyfikacji po ich ewaluację, o mechanizmach funkcjonowania agendy, zasadach w procesie decyzyjnym i mechanizmach formułowania i wdrażania rozwiązań oraz instrumenty działania w politykach publicznych
 • posiada kompendium wiedzy o charakterystyce działań w publicznych w Polsce, roli pozarządowych, interesariuszy polityk, roli administracji publicznej w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych
 • zna zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań; zna zasady analizy danych ilościowych i jakościowych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań;
 • potrafi badać i analizować problemy publiczne na podstawowym i średnim poziomie złożoności, wskazywać na ich kluczowe aspekty i uwarunkowania, powiązania z pokrewnymi zagadnieniami, realizuje różnego rodzaju zadania, wynikające z podjęcia pracy zawodowej; projektuje podstawowe badania ewaluacyjne, przygotowuje plany przedsięwzięć ewaluacyjnych
 • samodzielnie identyfikuje, opisuje i proponuje rozwiązanie problemów, wykorzystując podstawową specjalistyczną wiedzę z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów „Polityka publiczna”; Potrafi prezentować wnioski z badań ewaluacyjnych i planów badan ewaluacyjnych.
 • posługuje się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 oraz innym wybranym językiem nowożytnym na poziomie co najmniej B2.
 • nawiązuje kontakty międzyludzkie umożliwiające mu włączane się w sieci społeczne; wykazuje gotowość do pracy w zespole kierowanym przez doświadczonego pracownika;
 • jest gotowy podjąć pracę w różnego rodzaju zakładach pracy (podmioty gospodarcze, urzędy, instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe) w kraju i za granicą;
 • posiada kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • urzędach administracji publicznej
 • instytucjach obywatelskich i biznesowych.
 • w firmach zajmujących się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych
 • w sektorze pozarządowym
 • w instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
 • Wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus +
 • Praktykach zawodowych (w instytucjach i organizacjach z Lublina i okolic, np. Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Telewizja Polska SA oddział Lublin, Komendą Miejską Policji w Lublinie, urzędami miast i gmin z terenu województwa lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie i wiele innych)

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://zwpp.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/zwpp.umcs

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS