Wzornictwo

Kierunek
Wzornictwo
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie wygenerowane z systemu IRK;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych;

Zasady przyjęć:

Złożenie kompletu dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymienionych niżej dziedzinach.
Kandydaci będą rekrutowani do jednej z trzech grup:

 • Grupa menadżerska - wymagane studia conajmniej pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomicznym, zarządzania, nauk społecznych lub pokrewnych.
 • Grupa inżynierska - wymagane studia conajmniej pierwszego stopnia na kierunkach: politechnicznych lub fizyki.
 • Grupa stylistów - wymagane studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach plastycznych lub architektonicznych.

Nie wyklucza to absolwentów innych kierunków studiów, ale we wszystkich przypadkach wymagane są uzdolnienia techniczne, umożliwiające zrozumienie budowy i działania projektowanych wyrobów, oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunków technicznych). Dodatkowym atutem, mogącym wpłynąć pozytywnie na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, jest doświadczenie zawodowe uczestników w zakresie wzornictwa przemysłowego.
Kandydatów na listę słuchaczy kwalifikuje kierownik studiów według kolejności zgłoszeń. W razie nadmiaru kandydatów a także w przypadku kandydowania na studia absolwenta spoza w/wym. kierunków studiów, obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna polegająca na rozwiązaniu zadania i słownej prezentacji rezultatu.

Brak rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

Opłata za semestr:

1 500 zł

Informacji udziela:

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych
al. Kraśnickie 2B, pok. nr 9
20-718 Lublin
tel.: 81 537 69 24; 537 69 40

Opis

Organizator:

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Janusz Sikora

Czas trwania:

trzy semestry

Opis Studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i metodologiczne do uczestniczenia w zespołach tworzących projekty nowych produktów przemysłowych oraz projektach modernizacji i optymalizacji wyrobów już produkowanych.

Każdy współczesny wyrób przemysłowy posiada wieloaspektową strukturę, która łączy myśl techniczną z funkcją, technologią, ekonomią, marketingiem, modą a nawet z ideologią. Tworzenie nowych produktów na rynek wymaga uzgodnienia ze sobą tych tak różnych wymiarów. Ogromna konkurencja sprawia, że głównym problemem producentów jest – jak sprzedać myśl techniczną? Jakie cechy ma mieć produkt aby mógł stać się atrakcyjny dla konsumenta, jak ma przyciągnąć jego uwagę, jak odpowiedzieć na jego potrzeby lub jak takie potrzeby wywołać? Wygląd, działanie i sprzedaż wyrobu jest więc warunkowana wieloma czynnikami technicznymi i pozatechnicznymi. Producenci chcąc zdobyć rynek dla swych wyrobów inwestują zatem nie tylko w myśl techniczną ale i we wszystkie wyżej wymienione elementy strukturalne swoich produktów. Wymaga to twórczej współpracy na jednym polu specjalistów z wielu dziedzin. Efektywne zespoły projektowe opierają się na ścisłej kooperacji specjalistów posiadających kompetencje: 1) menadżera, 2) konstruktora i 3) stylisty. Oferta podyplomowych studiów WZORNICTWA skierowana jest do inżynierów, plastyków, menedżerów i marketingowców. Słuchacze naszych studiów będą rekrutowani do określonych grup specjalistów, po czym utworzone zostaną trzyosobowe interdyscyplinarne zespoły pracujące nad projektami wzorniczymi. Da to efekt synergii jakościowej, co jest podstawowym warunkiem osiągania innowacyjnych rozwiązań.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Prezentacja, techniki prezentacji i analiza projektów wzorniczych
 • Narzędzia projektowania konstrukcyjnego i graficznego
 • Materiały konstrukcyjne – metale, ceramika, polimery
 • Plastyka identyfikacji, marketingu i reklamy
 • Podstawy projektowania technologicznego
 • Filozofia dizajnu i percepcja wzrokowa
 • Przetwarzanie tworzyw polimerowych
 • Techniki i technologie wytwarzania
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Kompozycja przestrzenna
 • Cyfrowe prototypowanie
 • Materiały konstrukcyjne
 • Wzornictwo unikatowe
 • Historia wzornictwa
 • Pracownia dyplomowa wzornictwa przemysłowego
 • Pracownia dyplomowa wzornictwa unikatowego

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy w zespołach designerskich. Posiadane wcześniejsze wykształcenie kierunkowe będzie wnosił do pracy zespołowej jako wkład specjalistyczny (techniczny, plastyczny, ekonomiczny, marketingowy, prawniczy, socjologiczny itd). Efektywna współpraca w takim zespole wymaga rozumienia optyki innych specjalistów, a także umiejętności porozumienia się z nimi. W Polsce jest to potężna bariera psychologiczna. Praca nad projektami wzorniczymi opiera się na synergii wielu podejść, które nakierowane są na jeden cel. W tym sensie studia te są rodzajem nadbudowy na wykształcenie specjalistyczne, rodzajem nowej kompetencji kooperacyjnej w tworzeniu innowacyjnych produktów rynkowych. Taką umiejętnosć posiądzie absolwent naszych studiów.

Absolwenci otrzymają świadectwa trojakiego rodzaju:

 • Grupa menadżerska – świadectwo ukończenia podyplomowych studiów WZORNICTWO w zakresie zarządzania projektami wzorniczymi
 • Grupa inżynierska – świadectwo ukończenia podyplomowych studiów WZORNICTWO w zakresie konstrukcji i technologii tworzenia wzorów
 • Gupa stylistów - świadectwo ukończenia podyplomowych studiów WZORNICTWO w zakresie projektowania formy plastycznej wzorów

Ocena końcowa:

Warunkiem zakończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów oraz wykonanie i obronienie pracy końcowej – projektu wzorniczego.