Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej

Kierunek
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby - 18 osób. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • dokumenty można składać  do 09 listopada 2018 r.

osobiście lub przesłać pocztą na podany adres: Wydział Zamiejscowy UMCS, ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 012 lub 04 (parter), 24-100 Puławy. Z dopiskiem „PODYPLOMOWE STUDIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI EDUKACJI ZDROWOTNEJ”

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania karty absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne.

Nr konta:

19 1030 1999 2413 4670 0014 8201

Odpłatność za studia podyplomowe:

3700 zł w tym:

 • Wpisowe: 150 zł
 • Czesne za I semestr (pomniejszone o wpisowe): 1800 zł
 • Czesne za II semestr : 1720 zł
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: 30 zł

Odpłatność za studia podyplomowe dla słuchaczy – posiadaczy Karty Absolwenta UMCS (zniżka 10%)

3348 zł w tym:

 • Wpisowe: 150 zł
 • Czesne za I semestr (pomniejszone o wpisowe): 1620 zł
 • Czesne za II semestr: 1548 zł
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: 30 zł
Opis

Kierownik studiów:

dr nauk o kulturze fizycznej Krzysztof Krawczyk

Czas trwania:

Studia dwusemestralne, realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają w soboty i niedziele, w odstępach dwu lub trzytygodniowych, budynek Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, ul. 4 Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy.

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla osób mających już uprawnienia nauczycieli wszelkiego typu szkół posiadających tytuł zawodowy magistra.

Celem studiów jest nadanie nauczycielom innych przedmiotów uprawnień do prowadzenia zajęć również z wychowania fizycznego.

Program studiów:

Program obejmuje 256 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk.  W ramach ww godzin realizowane są następujące przedmioty:

Semestr I

 • Anatomia funkcjonalna
 • Antropomotoryka
 • Biologia z elementami biochemii
 • Biomechanika sportu
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Higiena żywienia i odnowa biologiczna
 • Psychologia sportu
 • Pedagogika sportu
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Edukacja zdrowotna z elementami korektywy
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Teoria i metodyka sportu
 • Muzyka, rytm, taniec
 • Emisja głosu

Semestr II

 • Gimnastyka
 • Lekkoatletyka
 • Siatkówka
 • Piłka nożna
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Pływanie
 • Praktyka

Obsadę osobową prowadzących zajęcia w ramach studium tworzą pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz doświadczeni praktycy.

Skład kadry prowadzącej zajęcia gwarantuje wysoki poziom kształcenia, daje rękojmię, iż zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy i z dużym naciskiem na praktyczne aspekty omawianych zagadnień.

Sylwetka absolwenta:

Sylwetka absolwenta studiów (krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje
o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje, w tym uzyskane uprawnienia): Absolwent wnioskowanych studiów podyplomowych będzie przygotowany przede wszystkim do prowadzenia przedmiotu Wychowanie fizyczne we wszystkich typach szkół. Nabędzie umiejętności pozwalające mu na podjęcie zatrudnienia lub indywidualnej działalności również poza oświatą, głównie w placówkach zajmujących się szeroko rozumianą rekreacją i sportem (np. kluby sportowe, podmioty prowadzące zajęcia z fitness itp. form aktywności fizycznej) oraz zdrowym stylem życia.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego.

Podyplomowe Studia WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI EDUKACJI ZDROWOTNEJ to:

 • Doskonałe możliwości zdobycia, uzupełnienia oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela Wychowania fizycznego, instruktora fitness, a także w innego rodzaju działalności w szeroko rozumianej kulturze fizycznej.
 • Kadra doświadczonych wykładowców gwarantująca studia na wysokim poziomie merytorycznym.
 • Materiały dydaktyczne w postaci pisemnej oraz slajdów przygotowanych
  w PowerPoint, a ponadto bardzo dużo zajęć praktycznych.
 • Miła oraz życzliwa atmosfera.

Informacji udziela:

mgr inż. Anna Stolarek
e-mail: anna.stolarek@poczta.umcs.lublin.pl 
Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p 03 (parter)
24-100 Puławy
tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66, 81 887 42 80 w 210