Wychowanie fizyczne

Kierunek
Wychowanie fizyczne
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem podjęcia studiów jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Koncepcja kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne jest efektem dotychczasowej współpracy Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Puławach
z władzami miasta Puławy oraz Starostwa Powiatowego w Puławach. W przygotowaniu programu tego kierunku brali udział mający doświadczenie praktyczne pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, Centrum Kultury Fizycznej UMCS oraz przedstawiciele wydziałowego samorządu studentów. Uwzględniono sugestie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych aktualnie prowadzonych studiów na kierunku Fizjoterapia, a zwłaszcza potencjalnych interesariuszy zewnętrznych kierunku Wychowanie fizyczne.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że kierunek studiów Wychowanie fizyczne nawiązuje do misji Uniwersytetu i misji Wydziału poprzez oferowanie specjalistycznej wiedzy dostosowanej do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Anatomia, Biologia, Fizjologia człowieka, Pedagogika ogólna, Psychologia ogólna, Biomechanika, Edukacja zdrowotna, Teoria sportu, Podstawy dydaktyki, Organizacja i prawo w oświacie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne będzie przygotowany do pracy nauczyciela przedmiotu Wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia, do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp. jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną, czy nawet samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.  Dysponować będzie bowiem nie tylko wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również z zakresu pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) - prawa i ekonomii.

Absolwent będzie władać wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwi mu ewentualne poszukiwanie pracy również za granicą.

 

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • będzie przygotowany do pracy nauczyciela przedmiotu Wychowanie fizyczne w szkołach.
 • będzie przygotowany do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp. jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną.
 • będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze
 • będzie posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
 • Zrealizowany program studiów umożliwia absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • szkołach na różnym poziomie kształcenia
 • siłowniach
 • klubach sportowych
 • jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału:

 • w Samorządzie Studentów: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
 • w praktykach:
  - w Klubie Sportowym Wisła Puławy,
  - w Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A.,
  - w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach,
 • studenci mogą korzystać ze stypendiów: socjalnych, specjalnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym , sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl