Ukrainistyka

Kierunek
Ukrainistyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski.
Opis

Program kształcenia na kierunku „Ukrainistyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi  w zakresie języka ukraińskiego (poziom C1 ESOKJ), języka polskiego, drugiego języka słowiańskiego (poziom A2 ESOKJ) i języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ). Absolwent ma uporządkowaną wiedzę filologiczną, dysponuje znajomością realiów kulturowych Ukrainy, Polski i drugiego kraju słowiańskiego oraz kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami społecznymi, pozwalającymi mu na podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą, w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego oraz w sektorze usług turystycznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty z zakresu:

 • wiedzy o języku i literaturze ukraińskiej,
 • wiedzy o dziejach i kulturze ukraińskiej,
 • ogólnej wiedzy o dyscyplinach filologicznych.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

1. Specjalność „język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej”

- przygotowuje specjalistów operujących terminologią fachową z zakresu ruchu granicznego oraz obsługi celnej, a także leksyką specjalistyczną z dziedziny administracji, wymiany handlowej, turystyki. Studenci nabywają również kwalifikacje zawodowe – wiedzę teoretyczną, praktyczne umiejętności językowe i kompetencje kulturowe niezbędne w wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego. W ramach tej specjalności student uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie i w UE, europejskiej współpracy transgranicznej, obsługi ruchu turystycznego oraz kwalifikacje praktyczne w tym zakresie.

2. Specjalność „język ukraiński w biznesie”

- przygotowuje specjalistów operujących podstawowymi pojęciami i terminologią języka biznesu w zakresie m. in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i Ukrainy, a także języka administracyjnego, polityki i gospodarki; studenci poznają wzorce zachowań kulturowych w komunikacji i praktycznie wykorzystują różnorodne strategie oraz techniki komunikacyjne w działaniach zawodowych.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka ukraińskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ, drugiego języka słowiańskiego (poziom A2 ESOKJ), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ) oraz języka polskiego;
 • posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze Ukrainy, komunikacji interkulturowej oraz umiejętności jej wykorzystania w pracy zawodowej;
 • posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę teoretyczną z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie i w UE;
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów i wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej;
 • przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej;
 • zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Ukrainy w zróżnicowanym kontekście.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego i turystyką;
 • w instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, przedsiębiorstwach związanych z Ukrainą oraz wspólnotą ukraińskojęzyczną w innych krajach, urzędach i jednostkach samorządowych prowadzących współpracę transgraniczną z Ukrainą;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu itp.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość:

 • rozwijania swoich zainteresowań w Kole Naukowym Ukrainistów / Samorządzie Studentów;
 • podjęcia studiów semestralnych na Ukrainie oraz w zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach europejskiego programu Erasmus+;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe i letnie szkoły języka ukraińskiego na Ukrainie.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS