Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym

Kierunek
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie wygenerowane z systemu IRK;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych;

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów oraz informacje organizacyjne:

Dokumenty można składać do 10 października 2017 r.
Wydział Artystyczny UMCS
al. Kraśnicka 2b
20-718 Lublin (sekretariat - pokój nr 9)
osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 lub za pośrednictwem poczty.

Opłata za semestr:

1 800 zł (opłata za I semestr pomniejszona jest o koszt wpisowego)

Nr konta:

48 1030 1999 2410 0470 0014 6201

Opis

Kierownik studiów:

dr Ewa Niestorowicz

Czas trwania:

2 semestry, 250 godzin

Opis

Studia podyplomowe udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym w sposób innowacyjny propagują działania na rzecz pokonywania barier w kreacji, a także recepcji kultury i sztuki.
Jest to pionierski kierunek studiów podyplomowych w Polsce, zajmujący się kompleksowo zagadnieniami z zakresu planowania i wdrażania dostępności kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy studiów mają okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci mogą również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu, także niepełnosprawnym intelektualnie.

Program studiów uwzględnia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na temat dostępności sztuki dla osób niepełnosprawnych, a także wyniki badań stanu edukacji muzealnej w Polsce prowadzonych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Dzięki temu udało się zidentyfikować potrzeby instytucji kultury w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.

Program kształcenia zapewnia stały rozwój słuchaczom poprzez uczestnictwo w zajęciach, które wskazują nowe kierunki w zakresie udostępniania sztuki osobom niepełnosprawnym.
Ponadto studenci nabywają umiejętności w zakresie komunikacji z osobami z dysfunkcjami słuchu i wzroku, czemu służą: alfabet Lorma, polski język migowy, system językowo-migowy, fonogesty, alfabet Brailla, a także audio deskrypcja, która jest językowym sposobem przybliżania wiedzy o świecie osobom niewidomym.

Wśród wykwalifikowanych wykładowców są specjaliści w zakresie pracy z osobami dotkniętymi różnymi dysfunkcjami, część kadry stanowią również wykładowcy niepełnosprawni.

Organizując studia podyplomowe udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym Wydział Artystyczny zapewnia dostęp do profesjonalnego zaplecza warsztatowego (m.in. pracownie malarskie, rysunkowe, informatyczne).
Dodatkowo, w miarę potrzeb może zostać zorganizowany egzamin certyfikacyjny (dodatkowo płatny) w zakresie komunikacji z osobami z dysfunkcjami słuchu i wzroku (wszystkimi wymienionymi metodami komunikacji), a także zaświadczenie w zakresie dostosowania strony internetowej do standardu WCAG 2.0.) w stopniu podstawowym, potwierdzone zaświadczeniami wydanymi przez uprawnione do tego organizacje pozarządowe, tj.: Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli, Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest” w Poznaniu, Stowarzyszenie Metody Fonogestów w Lublinie, Fundację Kultura bez barier w Warszawie.

Kandydaci:

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia kierunków z obszarów nauk społecznych i nauk humanistycznych,
 • absolwentów kierunków terapeutycznych oraz artystycznych,
 • pracowników instytucji kultury: muzeów, domów kultury, galerii,
 • pedagogów specjalnych,
 • terapeutów zajęciowych,
 • nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności,
 • społeczności osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą,
 • pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • architektów i projektantów budynków i wystaw muzealnych,
 • urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za sprawy kultury.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Aspekty edukacyjno-wychowawcze sztuki
 • Typologia niepełnosprawności
 • Podstawy arteterapii
 • Dostosowanie sztuki do potrzeb osób niewidomych i głuchoniewidomych
 • Dostosowanie sztuki do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących
 • Dostosowanie sztuki do potrzeb niepełnoprawnych intelektualnie
 • Projekty artystyczne z elementami arteterapii (sztuki plastyczne)
 • Projekty artystyczne z elementami arteterapii (muzyka, teatr)
 • Współczesne kierunki w udostępnianiu kultury i sztuki
 • Edukacja muzealna
 • Projektowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
 • Dostępność cyfrowa
 • Warsztaty artystyczno-edukacyjne
 • Komunikacja z osobami z osobami niepełnosprawnymi
 • Polski Język Migowy
 • Fonogesty
 • System Językowo-Migowy
 • Alfabet Lorma
 • Alfabet Brailla
 • Audiodeskrypcja
 • Pracownia dyplomowa
 • Praktyki

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym potrafi upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych związanych z kulturą i sztuką w sposób dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Potrafi dokonać przystosowania wytworów sztuki i ekspozycji wystawienniczych zgodnie z zasadami odmiennej percepcji sensorycznej, poznawczej lub mentalnej.
Dla absolwenta będącego terapeutą lub pedagogiem specjalnym są to kwalifikacje doskonalące i poszerzające jego umiejętności zawodowe.

Absolwent będący pracownikiem muzeum, ośrodka lub instytucji kultury uzyskuje kompetencje do projektowania i organizowania ekspozycji, imprez i działań skierowanych do odbiorców niepełnosprawnych. Odbiorcy niepełnosprawni, zarówno indywidualni jak i grupy, uczestniczą w takich działaniach pod nadzorem własnych opiekunów.

Prognozowana data rozpoczęcia zajęć:

październik/listopad 2017
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Informacji udziela kierownik studiów:

dr Ewa Niestorowicz tel.: 509 364 541
lub sekretariat ISP: 81 537 69 24; 81 537 69 40