Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe

Kierunek
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;

 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata za semestr:

1 800 zł 

Harmonogram wnoszenia wpłat:

 • opłata za I semestr studiów (1800 zł)
 • opłata za II semestr studiów (1800 zł)

Można też dokonać całej opaty z góry, za cały semestr lub cały rok.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

do 30 listopada 2018 r.
Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl.

Opis

Organizator:

Wydział Ekonomiczny

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. nadzw.

Czas trwania:

Studia są dwusemestralne i będą realizowane w trybie niestacjonarnym, zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz seminariów.

Opis Studiów:

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe to studia przygotowane przez UMCS w oparciu o współpracę ze środowiskiem biznesu, łączące przygotowanie merytoryczne i badawcze Uniwersytetu z doświadczeniem biznesowym praktyków.
Do współpracy zaprosiliśmy Open Finance SA – lidera rynku pośrednictwa finansowego w Polsce oraz Open Brokers S.A. – multiagencję ubezpieczeniową z grupy Open Finance.

To już IV edycja studiów podyplomowych, które zadebiutowały na UMCS w 2015 roku. Dotychczasowe edycje zdobyły duże uznanie słuchaczy, co potwierdzili, wystawiając wysokie noty trenerom i wykładowcom. Program studiów ocenili jako w pełni spełniający ich potrzeby i oczekiwania. W III edycji wzięło udział kilkunastu słuchaczy z branży ubezpieczeniowej, co potwierdza wysoki poziom tego kierunku.

Studia podyplomowe okazały się doskonałą okazją do uporządkowania wiedzy w zakresie ubezpieczeń, którymi zajmuje się od marca 2017 roku. Tematyka wykładów obejmowała wiedzę w zakresie teoretycznym jak i praktycznym. Szczególnie istotne dla osób pracujących w ubezpieczeniach okazały się warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów na codzienna pracujących w ubezpieczeniach lub pośrednictwie finansowym. Uważam, że tematyka warsztatów pozwoliła na wprowadzenie nowych zagadnień i zweryfikowanie wiedzy już zdobytej w praktyce.

Moim zdaniem studia podyplomowe będą doskonałym początkiem rozwoju dla osób, które aspirują do pracy na rynku finansowym, ponieważ wykłady opiewały w konkretną wiedzę, która w perspektywie okaże się przydatna w pracy zawodowej. W tym miejscu należy wspomnieć, iż wykłady prowadzone były przez specjalistów w swojej dziedzinie z ośrodków uniwersyteckich całej Polski jak i reprezentantów urzędów państwowych.

Magdalena Starek - słuchaczka III edycji studiów podyplomowych Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe

Miałam przyjemność być słuchaczką III edycji studiów w roku akademicki 2017/2018. Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w tych wyjątkowych zajęciach, na których każdy miał szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat ubezpieczeń w powiązaniu ze światem finansów. Osobiście odkryłam jak ścisłe są to zależności i jestem przekonana, że warto je poznawać. Zajęcia mają charakter akademicki, ale i praktyczny. Wykładowcami są również osoby aktywne zawodowo z bardzo bogatym doświadczeniem, które odniosły godny naśladowania sukces zawodowy. Na prawdę jest kogo posłuchać. Jeżeli ktoś myśli o podniesieniu kwalifikacji  w dziedzinie ubezpieczeń, finansów, czy szacowania ryzyka (teraz przydaje się również do RODO), a ma trochę więcej czasu, nie może zastanawiać się ani chwili.

Chciałabym podkreślić wyjątkowe zaangażowanie kierowniczki studiów - Pani dr hab. Teresy H. Bednarczyk prof. nadzw., która jest sercem i duszą całego przedsięwzięcia. Niezwykle komunikatywna, dyspozycyjna, zawsze uśmiechnięta i otwarta na potrzeby słuchaczy. Gratuluję Pani Profesor i jestem przekonana, że IV edycja tych studiów będzie jeszcze wspanialsza, bo wiem, że wsłuchuje się Pani uważnie we wszystkie nasze uwagi. 

 Adrianna Madej - słuchaczka III edycji studiów podyplomowych Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, pracujących lub starających się o pracę bądź prowadzących własną działalność gospodarczą, pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, przydatne na obecnym i trudnym rynku pracy.
Studia mają na celu przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej na różnych stanowiskach, zarówno w zakładach ubezpieczeń i innych instytucjach finansowych jak i w przedsiębiorstwach oraz w pośrednictwie ubezpieczeniowym i niezależnym doradztwie finansowym.

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe to branża o szerokich możliwościach, która od wielu lat jest dobrym miejscem na rozwój zawodowy. To duży rynek, który wciąż się zmienia i musi dostosować się do oczekiwań klientów. Sukces na rynku ubezpieczeń i pośrednictwa finansowego w doradztwie i zarządzaniu to: znajomość natury i specyfiki rynku + biznesowa wiedza praktyczna.

Adresatami studiów podyplomowych są w szczególności: niezależni doradcy finansowi i ubezpieczeniowi, agenci, multiagenci, brokerzy, dyrektorzy ds. rozwoju sprzedaży i finansowi, specjaliści w multiagencjach i firmach pośrednictwa finansowego, specjaliści w Towarzystwach Ubezpieczeń, osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach oraz wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania finansami osobistymi i doradztwa emerytalnego.

Co wyróżnia studia:

 • Współpraca partnerska ze środowiskiem biznesu.
 • Szeroki udział doświadczonych praktyków.
 • Optymalne połączenie niezbędnej teorii + biznesowej praktyki + aktualnej wiedzy.
 • Program zajęć opracowany z uwzględnieniem doświadczeń biznesowych i dopasowany do warunków rynku.
 • Oferta zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.
 • Jedyne studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, gdzie praktyka wygrywa z teorią.
 • Zajęcia praktyczne prowadzi najwyższa kadra zarządzająca i menadżerowie sprzedaży Open Finance oraz Open Brokers.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów (216 godzin):

 1. Podstawy makroekonomii
 2. Organizacja rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 3. Prawo cywilne w praktyce ubezpieczeniowej i pośrednictwie finansowym
 4. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach
 5. Ubezpieczenia na życie
 6. Ubezpieczenia majątku rzeczowego
 7. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 8. Ubezpieczenia finansowe
 9. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
 10. Likwidacja szkód
 11. Jednolity rynek ubezpieczeniowy w UE i jego nadzór
 12. Marketing usług ubezpieczeniowych
 13. Przestępczość ubezpieczeniowa
 14. Organizacja i instytucje rynku kapitałowego
 15. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 16. Nowoczesne techniki sprzedaży
 17. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 18. Etyka pracy z klientem
 19. Budowanie i zarządzanie siecią sprzedaży
 20. System emerytalny w Polsce
 21. Produkty inwestycyjne i plany emerytalne
 22. Planowanie finansów osobistych klientów indywidualnych
 23. Warsztaty umiejętności miękkich
 24. Seminarium dyplomowe

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno eksperci-praktycy mający bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwa i rynków finansowych jak i kadra naukowa z różnych ośrodków akademickich w kraju. Zajęcia prowadzą między innymi:

 • prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszy Emerytalnych, były członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeń (IAIS), zastępca Sekretarza Generalnego Geneva Association, były doradca Prezesa NBP Marka Belki.
 • mgr Tomasz Krupa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, pracuje obecnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
 • dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP w Poznaniu, Kierownik Katedry Ubezpieczeń, były Dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu
 • dr hab. inż. Adam Śliwiński, prof. SGH, absolwent Politechniki Lubelskiej oraz University of Central Lancashire, obecnie kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Visiting Scholar 2014 UCBerkeley-Haas School of Business, od 2001 roku związany również z praktyką biznesową.
 • dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. UMCS, kierownik Zakładu Ubezpieczeń na WE UMCS, specjalizacja naukowa: ubezpieczenia gospodarcze i rynki finansowe
 • dr hab. Beata Nowotarska –Romaniak prof. nadzw. UE w Katowicach, specjalizacja naukowo-badawcza: marketing usług i marketing firm ubezpieczeniowych.
 • dr hab. Anna Szymańska prof. nadzw. - specjalność naukowa: statystyka aktuarialna, matematyka finansowa, obecnie Kierownik Katedry Ubezpieczeń w Uniwersytecie Łódzkim.
 • dr Marietta Janowicz-Lomott, specjalność naukowa finanse, ubezpieczenia gospodarcze, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH w Warszawie; członek Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, ekspert Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Kadra wywodząca się z praktyki:

 • mgr Tomasz Chwiejczak - Prezes Zarządu Open Brokers S.A.
 • mgr Bartłomiej Marzec, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych, Open Finance S.A.
 • mgr Krzysztof Wilczewski - Kierownik Zespołu trenerów/Trener wewnętrzny Sprzedaży Open Finance SA
 • mgr Marek Krawczyk - Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży Open Brokers S.A.
 • mgr Monika Kosińska - Trener wewnętrzny sprzedaży Open Finance SA
 • mgr Paweł Tukiendorf - Menadżer ds. ubezpieczeń Open Brokers S.A.
 • mgr inż. Jacek Nowotarski - były dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód TUiR Allianz Polska SA w Bielsko-Biała, wieloletnie oświadczenia w biznesie
 • mgr Jacek Weremczuk, były dyrektor Oddziału Regionalnego PZU/PZU Życie w Lublinie, wieloletnie oświadczenia w biznesie ubezpieczeniowym
 • mgr Robert Łomnicki - Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży Open Brokers S.A.
 • mgr Jarosław Karczmarzyk - Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży Open Brokers S.A.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych zostaje wyposażony w aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego i rynku ubezpieczeń majątkowych, życiowych i emerytalnych, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego i doradztwa finansowego. Program studiów zapewnia wykształcenie w zakresie praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem, funkcjonowania i organizacji rynku ubezpieczeniowego i kapitałowego, a także oferty produktowej z obszaru ubezpieczeń oraz inwestycji finansowych i emerytalnych. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą również umiejętności nowoczesnych technik sprzedażowych, budowania i zarządzania siecią sprzedaży oraz planowania finansowego gospodarstw domowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia  studiów podyplomowych.

Korzyści dla absolwentów studiów:

 • Dostęp do eksperckiej wiedzy od specjalistów w branży - w zakresie zarządzania i sprzedaży.
 • Kompleksowe i praktyczne przygotowanie do pracy w branży finansów i ubezpieczeń.
 • Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pośrednictwie finansowym i ubezpieczeniach.
 • Otwarcie nowych możliwości rozwoju własnego biznesu.
 • Poznanie skutecznych metod działania.
 • Poprawa wyników sprzedaży i zwiększenie efektywności działań menadżerskich.
 • Wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy.
 • Propozycja zatrudnienia dla trzech wyróżniających się słuchaczy kierunku "Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe". Propozycja dotyczy zatrudnienia na stanowiskach doradczych i specjalistycznych w jednej ze spółek grupy Open Finance!

Informacji nt. rekrutacji do IV edycji studiów udziela:

dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. nadzw.
Zakład Ubezpieczeń w Instytucie Ekonomii i Finansów WE UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 615,
20-031 Lublin
tel.: 81 537-51-72
e-mail: teresa.bednarczyk@umcs.lublin.pl

                                   

Partnerzy studiów zorganizowali 4 edycje „Akademii Finansów i Ubezpieczeń” na sześciu uczelniach wyższych w Polsce, gromadząc 1.500 słuchaczy. W 2017 roku ruszają kolejne edycje Akademii dla studentów.

30 studentów rozpoczęło karierę w grupie spółek Open Finance.

Open Brokers S.A. jest ogólnopolską multiagencją ubezpieczeniową w grupie kapitałowej Open Finance. Misją firmy jest doskonalenie branży ubezpieczeń - poprzez wysokie standardy obsługi klientów, jakość oferty ubezpieczeń i nowoczesne technologie. Już 70.000 klientów zaufało doradcom Open Brokers w całej Polsce, a w zespole specjalistów działa już 500 partnerów i 2000 doradców.

Open Finance S.A. od wielu lat jest liderem rynku pośrednictwa finansowego w Polsce – doradza swoim klientom od 2004 roku. Ponad 1 000 Ekspertów Finansowych na terenie całej Polski jest do dyspozycji Klientów oferując im profesjonalne wsparcie w wyborze produktów finansowych.